Google täzelikleri ýazmak üçin Genesis neýroulgamyny synagdan geçirýär

  • 24.07.2023 11:28
  • 6133
Google täzelikleri ýazmak üçin Genesis neýroulgamyny synagdan geçirýär

Amerikanyň Google korporasiýasy, belli bir mowzuk boýunça maglumat ýygnap we täzelik kontentini döredip bilýän Genesis atly neýroulgamy synagdan geçirýär. Kompaniýa The New York Times, The Washington Post we The Wall Street Journal ýaly birnäçe öňdebaryjy habar beriş serişdelerine algoritmi görkezdi. Bu barada The New York Times neşiri ýazýar.

Genesis žurnalistlere işlerinde kömek etjek gural boljakdygy düşündirilýär. Mysal üçin, AI material üçin iň laýyk ady saýlap biler, maksatly diňleýjiler üçin beýan ediş stilini uýgunlaşdyrar ýa-da bar bolan maglumatlaryň esasynda gutarnykly makalalary döredip biler.

“Bu gurallar, žurnalistleriň özi  ýaly, olaryň hekaýalaryny habar bermekde, ýazmakda we gözden geçirmekde möhüm rol oýnamagy maksat edinmeýär we olaryň ornuny tutup bilmeýär. Häzirki wagtda biz AI-gurallaryny žurnalistlere hödürlemegiň mümkinçiliklerini öwrenmegiň entek başlangyç basgançagynda "- diýip, neşir Google-yň wekiliniň sözlerini getirýär.


02.12.2023 15:40
3693

Günorta Koreýada robotlar çagalara iňlis dilini öwredip başlar

Geljek ýyl Seulyň başlangyç we orta mekdeplerinde okuwçylara iňlis dilini özleşdirmäge kömek etmek üçin “repetitor robotlar” ulanylyp başlanar. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu täzelik döwlet mekdeplerinde iňlis...

24.11.2023 15:56
10471

Emeli aň rak keseline garşy peýdaly derman serişdelerini kesgitledi

Emeli aň dürli kesellere, şol sanda rak keseline garşy göreşde immuniteti güýçlendirýän täze täsirli immunomodulýatorlary kesgitlemäge kömek etdi. Çikago uniwersitetiniň Pritzker molekulýar inženerçilik mekdebiniň...

21.11.2023 09:37
9536

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4354

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...