Hytaýly startap robot-gumanoidleriň ilkinji köpçülikleýin önümçiligine başlar

  • 14.08.2023 23:43
  • 9336
Hytaýly startap robot-gumanoidleriň ilkinji köpçülikleýin önümçiligine başlar

Hytaýyň Fourier Intelligence startapy 2023-nji ýylyň ahyryna çenli adama meňzeş GR-1 robotlarynyň köpçülikleýin önümçiligini işe girizer. Bu barada South China Morning Post habar berýär diýip, runews24.ru belleýär.

Habar berlişi ýaly, kompaniýa öz önümçiliginden 1000 roboty bazara ibermegi meýilleşdirýär. Fourier-iň ýerine ýetiriji müdiri Aleksa Gu şeýle robotlaryň bir böleginiň emeli intellekti öwrenmek we işläp düzmek bilen meşgullanýan kompaniýalara we uniwersitetlere eýýäm iberilendigini belledi.
Hünärmenleriň nygtamagyna görä, robotlara ýokary intellekt öwredilmez. Olaryň wezipesi birmeňzeş ýa-da howply işleri ýerine ýetirmekden ybarat. Şeýle-de bolsa, robotlara emeli intellektli çat-botlaryň oturdylmagy olaryň adamlar ýaly pikirlenip bilmegine sebäp bolar.
Ýatlap geçsek, Fourier kompaniýasy 2015-nji ýylda esaslandyryldy we ol robototehnikany işläp düzmeklige ýöriteleşýär.
Kompaniýanyň inženerleri robot-gumanoidleri döretmek bilen 2019-njy ýylda meşgullanyp başladylar, ýöne diňe 2022-nji ýylda bu ugurda üstünlik gazanyp bildiler. Şonda olaryň 1,65 m beýiklikdäki roboty ilkinji gezek “aýaga galyp, ýöremegi öwrendi”. 2023-nji ýylyň iýul aýynda sagatda 5 km tizlik bilen hereket etmäge we 50 kg çenli ýüki götermäge ukyply bolan GR-1 Şanhaýda geçirilen emeli intellekt boýunça Bütindünýä konferensiýasynda (WAIC) hödürlendi we ony döredijiler üçin garaşylmadyk üstünlik boldy.


24.11.2023 15:56
10471

Emeli aň rak keseline garşy peýdaly derman serişdelerini kesgitledi

Emeli aň dürli kesellere, şol sanda rak keseline garşy göreşde immuniteti güýçlendirýän täze täsirli immunomodulýatorlary kesgitlemäge kömek etdi. Çikago uniwersitetiniň Pritzker molekulýar inženerçilik mekdebiniň...

16.11.2023 13:53
4354

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

10.11.2023 21:26
3092

Ses we yşarat arkaly aýdymyň owazyny üýtgetmäge mümkinçilik berýän emeli aň döredildi

Russiýanyň we Germaniýanyň alymlary nusgawy saz eserlerine “dirižýorlyk etmäge” – yşaratlar, mimikasy we ses arkaly olaryň owazyny üýtgetmäge mümkinçilik berýän neýro ulgam döretdiler. Ulgamda peýdalanylan model...

10.11.2023 17:45
2592

Samsung Gauss atly öz emeli aňyny hödürledi

Samsung Electronics kompaniýasy häzirki wagtda «Samsung AI Forum 2023» forumyny geçirýär we bu ýerde ol gyzykly bildiriş berdi. Forumda Samsung Research gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen emeli aňyň dörediji modeli...