Hytaýly startap robot-gumanoidleriň ilkinji köpçülikleýin önümçiligine başlar

  • 14.08.2023 23:43
  • 9568
Hytaýly startap robot-gumanoidleriň ilkinji köpçülikleýin önümçiligine başlar

Hytaýyň Fourier Intelligence startapy 2023-nji ýylyň ahyryna çenli adama meňzeş GR-1 robotlarynyň köpçülikleýin önümçiligini işe girizer. Bu barada South China Morning Post habar berýär diýip, runews24.ru belleýär.

Habar berlişi ýaly, kompaniýa öz önümçiliginden 1000 roboty bazara ibermegi meýilleşdirýär. Fourier-iň ýerine ýetiriji müdiri Aleksa Gu şeýle robotlaryň bir böleginiň emeli intellekti öwrenmek we işläp düzmek bilen meşgullanýan kompaniýalara we uniwersitetlere eýýäm iberilendigini belledi.
Hünärmenleriň nygtamagyna görä, robotlara ýokary intellekt öwredilmez. Olaryň wezipesi birmeňzeş ýa-da howply işleri ýerine ýetirmekden ybarat. Şeýle-de bolsa, robotlara emeli intellektli çat-botlaryň oturdylmagy olaryň adamlar ýaly pikirlenip bilmegine sebäp bolar.
Ýatlap geçsek, Fourier kompaniýasy 2015-nji ýylda esaslandyryldy we ol robototehnikany işläp düzmeklige ýöriteleşýär.
Kompaniýanyň inženerleri robot-gumanoidleri döretmek bilen 2019-njy ýylda meşgullanyp başladylar, ýöne diňe 2022-nji ýylda bu ugurda üstünlik gazanyp bildiler. Şonda olaryň 1,65 m beýiklikdäki roboty ilkinji gezek “aýaga galyp, ýöremegi öwrendi”. 2023-nji ýylyň iýul aýynda sagatda 5 km tizlik bilen hereket etmäge we 50 kg çenli ýüki götermäge ukyply bolan GR-1 Şanhaýda geçirilen emeli intellekt boýunça Bütindünýä konferensiýasynda (WAIC) hödürlendi we ony döredijiler üçin garaşylmadyk üstünlik boldy.


12.06.2024 13:54
1559

Apple kompaniýasy Apple Intelligence emeli aň sistemasyny hödürledi

Apple kompaniýasy WWDC 2024 konferensiýasynda emeli aň sistemasy Apple Intelligence-i (AI) hödürledi. Ol iOS 18-e, iPadOS 18-e we macOS Sequoia-a giriziler. Üýtgeşmeleriň arasynda emeli aňa gelýän duýduryşlary...

10.06.2024 13:44
5610

ChatGPT goldawly innowasion akylly äýnek hödürlendi. Ol nämeleri başarýar?

Innovative Eyewear ChatGPT çat-botuna çatylan Eddi Bauer akylly äýnekleriniň täze toplumyny çykardy. Dört modelde (Horizon, Navigator, Velocity we Explorer) çykarylan äýnek iki mikrofon we dört dinamik bilen üpjün...

15.05.2024 07:07
2468

OpenAI ses, tekst we görüş bilen işläp bilýän GPT-4o hödürledi

OpenAI kompaniýasy GPT-4o generatiw emeli intellektli dil modeliniň täze wersiýasyny hödürledi. Modeliň täze we has ösen görnüşi söz tekst we wideo bilen işlemäge ukyplydyr. Muny onuň adyndaky "o", ýagny "omni"...

29.04.2024 22:12
9802

Adobe-niň täze guraly bulaşyk wideolaryň hilini 8 esse ýokarlandyryp, ony dury görnüşe getirýär

Adobe Research-iň wideo we emeli aň boýunça inženerler topary VideoGigaGAN atly gural döretdi. Bu bulaşyk wideolary dury şekillere öwrüp bilýän emeli aňly programmadyr diýip, TechXplore-e salgylanýan Mail.ru habar...