14212

Jozef Baýden Türkmenistana täze ilçi bellemekçi

3-nji awgustda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýden Türkmenistana täze ilçi bellemegi göz öňünde tutýandygyny mälim etdi. Bu barada Ak Tamyň Metbugat gullugyna salgylanyp, ORIENT habar berýär...

17668

ABŞ-nyň Prezidenti Baýdene hormatly koreý ady dakyldy

Günorta koreý-amerikan dostluk bileleşiginiň assossiasiýasy ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdene hormatly koreý adyny dakdy we ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk geňeşindäki Hindi-Ýuwaş ummany sebitiniň işleri boýunça utgaşdyryjysy...

27269

Jo Baýden COVID-19 bilen keselledi

Penşenbe güni ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň COVID-19 koronawirusyna barlag üçin tabşyran testiniň netijesi položitel çykdy, ol bejergi alyp başlady we öz borçlaryny rezidensiýasynda oturan ýerinden ýerine ýetirmegini...

15134

Serdar Berdimuhamedow Jozef Baýdene gutlag hatyny ýollady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň ähli halkyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy...

25913

Jo Baýdeniň 2021-nji ýylda gazanan girdejisi belli boldy

ABŞ-yň prezidenti Jo Baýden we birinji hanym Jill Baýden bilelikdäki salgyt deklarasiýasyny neşir etdiler, onda 2021-nji ýylyň girdejisi barada hasabat berilýär. Resminamalar we olara berlen düşündirişler 15-nji...

17533

2021-nji ýylyň iň abraýly adamlarynyň sanawy yglan edildi

YouGov kompaniýasy tarapyndan geçirilen pikir soralyşygyň netijesinde, 2021-nji ýylda dünýäniň iň abraýly 10 adamynyň sanawy kesgitlenildi. Bu barada RIA Nowosti habar berdi. Geçen ýylda bolşy ýaly, ABŞ-nyň öňki...

10294

Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji sapary başlandy

9-njy iýunda ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji taryhy sapary başlandy we onuň Ýewropa syýahaty 8 gün dowam eder. Bu barada «МИР 24» habar berdi. Saparyň ilkinji gününde Ak tamyň ýolbaşçysynyň...

  • «
  • »