Baýden 2022-nji ýyldaky girdejisi baradaky maglumatlary çap etdi

  • 20.04.2023 20:08
  • 26110
Baýden 2022-nji ýyldaky girdejisi baradaky maglumatlary çap etdi

Interfaks agentliginiň habar bermegine görä, ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden we aýaly Jill Baýden 2022-nji ýylda 579 müň dollardan gowrak girdeji gazandy, muňa sişenbe güni Ak tam tarapyndan çap edilen salgyt jarnamasy şaýatlyk edýär.

Resminamalara görä, prezident Baýden bilen aýalynyň geçen ýylky umumy girdejisi 579,514 dollar bolup, 2021-nji ýylda olaryň umumy girdejisi  birneme ýokary, ýagny  610,702 dollar bolupdy.
Jarnamadan görnüşi ýaly, Amerikanyň lideri bilen  onuň aýalynyň 2022-nji ýyldaky umumy girdejisi, esasan, prezidentiň 400,000 dollar  ýyllyk aýlygyndan  we pensiýadan ybarat boldy.
ABŞ-nyň birinji hanymy Demirgazyk Wirjiniýa jemgyýetçilik kollejinde professor bolup işleýän ýerinden 82,335 dollar gazandy.
Şol bir wagtyň özünde salgyt jarnamalaryna görä, wise-prezident Kamala Harrisiň we onuň adamsy Dug Emhoffyň 2022-nji ýyldaky umumy girdejisi 456,918 dollar bolup, 2021-nji ýyldakydan ep-esli azaldy. Şonda olaryň umumy girdejisi 1 million 655 müň 563 dollar bolupdy.
Baýdeniň administrasiýasynda prezidentiň eýýäm 25 ýyl üçin salgyt jarnamasyny mälim edendigini aýtdylar.


03.07.2024 16:26
19822

ABŞ-nyň Harby Howa Güýçleriniň aýdym-saz topary Aşgabatda konsert berdi

ABŞ-nyň Harby Howa Güýçleriniň Merkezi Serkerdeliginiň aýdym-saz topary (AFCENT) bäş günlük sapar bilen Türkmenistanda boldular. 28-nji iýunda başlanan saparyň çäklerinde AFCENT sazandalary Maýa Kulyýewa adyndaky...

03.07.2024 11:45
6838

Uber kompaniýasy şahsy ulagyndan 5 hepdelik ýüz öwren adama 1000 dollar tölär

Uber kompaniýasy ABŞ-da we Kanadada synag geçirip, öz şahsy ulagyndan 5 hepdelik  ýüz öwren adama 1000 dollar berjekdigini aýtdy diýip, The Verge habar berýär. Saýlanyp alnan 175 gatnaşyjy barjak ýerlerine jemgyýetçilik...

01.07.2024 12:07
8191

Eýnşteýniň duýduryş haty auksionda satylar. Oňa 4 million dollar nyrh kesdiler

Albert Eýnşteýniň 1939-njy ýylda ABŞ-nyň prezidenti Franklin D.Ruzwelte ýazan haty sentýabr aýynda Nýu-Ýorkdaky Christie's auksionyna çykarylar. Wall Street Journal neşiriniň ýazmagyna görä, ol auksionda 4 million...

29.06.2024 23:57
25205

Yssy howa Waşingtonda Awraam Linkolnyň mumdan heýkelini eretdi

ABŞ-nyň paýtagty Waşingtonda adatdan daşary yssy howa sebäpli ýurduň 16-njy Prezidenti Awraam Linkolnyň mumdan ýasalan heýkeli eredi. Sebitdäki ýokary temperatura tutuş hepdäniň dowamynda saklandy. Garnizon başlangyç...