Jo Baýden Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlaryny ABŞ-da geçiriljek sammite çagyrdy

  • 20.08.2023 23:08
  • 22737
Jo Baýden Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlaryny ABŞ-da geçiriljek sammite çagyrdy

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlaryny sentýabryň ikinji ýarymynda geçiriljek C5 + 1 görnüşindäki ilkinji sammite çagyrdy. Bu barada Baýdeniň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewa ýazan hatynda aýdylýar.

“19-njy ýa-da 20-nji sentýabrda meniň we beýleki ýolbaşçylaryň arasynda C5 + 1 formatynda geçiriljek resmi ýygnaga goşulyp, howpsuzlyk, ykdysadyýet we daşky gurşawy goramak boýunça umumy maksatlarymyzy mundan beýläk-de nähili  ösdürmelidigimizi ara alyp maslahatlaşarsyňyz diýip umyt edýärin” – diýip,  Uzdaily ABŞ-nyň prezidentiniň çakylygynyň sözlerini getirýär.

Merkezi Aziýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentleriniň duşuşygy (CA5 + 1) BMG-niň Baş Assambleýasynyň çäginde meýilleşdirilýär diýip hatda takyklanýar.


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
3682

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...