Jo Baýden Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlaryny ABŞ-da geçiriljek sammite çagyrdy

  • 20.08.2023 23:08
  • 22517
Jo Baýden Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlaryny ABŞ-da geçiriljek sammite çagyrdy

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlaryny sentýabryň ikinji ýarymynda geçiriljek C5 + 1 görnüşindäki ilkinji sammite çagyrdy. Bu barada Baýdeniň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewa ýazan hatynda aýdylýar.

“19-njy ýa-da 20-nji sentýabrda meniň we beýleki ýolbaşçylaryň arasynda C5 + 1 formatynda geçiriljek resmi ýygnaga goşulyp, howpsuzlyk, ykdysadyýet we daşky gurşawy goramak boýunça umumy maksatlarymyzy mundan beýläk-de nähili  ösdürmelidigimizi ara alyp maslahatlaşarsyňyz diýip umyt edýärin” – diýip,  Uzdaily ABŞ-nyň prezidentiniň çakylygynyň sözlerini getirýär.

Merkezi Aziýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentleriniň duşuşygy (CA5 + 1) BMG-niň Baş Assambleýasynyň çäginde meýilleşdirilýär diýip hatda takyklanýar.


şu gün 00:33
2504

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
15608

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
6961

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22348

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...