Amerikalylardan soň, Aýa ilkinji bolup Ýaponiýanyň wekili aýak basar

  • 15.04.2024 06:25
  • 6938
Amerikalylardan soň, Aýa ilkinji bolup Ýaponiýanyň wekili aýak basar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden “Artemida” maksatnamasynyň çäginde Aýa Ýaponiýadan astronawt ibermegiň meýilleşdirilendigini habar berdi. Şeýlelik bilen, ýaponiýaly astronawt Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne amerikalylardan soň aýak basan ilkinji adam bolup biler diýip, TASS habar berýär.

“Biz [gepleşiklerde] Ýaponiýa bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ylym-bilim ugrundaky gatnaşyklary tassykladyk... Ýapon astronawtlary Amerikanyň geljekki missiýalaryna goşularlar, olaryň biri bolsa Aýa düşjek ilkinji amerikaly däl astronawt bolar" diýip, Baýden Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kişidanyň 2024-nji ýylyň 10-njy aprelinde Waşingtona sapary wagtynda eden çykyşynda belläp geçdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary ozal onýyllygyň ahyryna çenli ABŞ-nyň raýaty bolmadyk astronawtlary Aýa ibermek meýilnamasyny yglan edipdi. Şeýle-de bolsa, ýapon astronawtynyň ady we uçjak senesi entek belli däl.
“Artemida” maksatnamasynyň çäginde astronawtlaryň Aýyň ýüzüne gonjak ilkinji missiýasynyň (“Artemida III”) 2026-njy ýyla meýilleşdirilendigini ýatladýarys. Soňra ilkinji zenan we ilkinji afroamerikaly Aýa gonmaly.


18.06.2024 16:46
10609

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

07.06.2024 23:03
4100

Türkmenistan we Ýaponiýa täze bilelikdäki taslamalaryň üstünde işlemek meselelerini maslahatlaşýar

6-njy iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon toparynyň ýolbaşçysy Raşid Meredow bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen toparynyň ýolbaşçysy Hiroýuki...

28.05.2024 22:51
12418

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

26.05.2024 11:02
7209

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

25-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklaryny...