Putin bilen Baýdeniň sammiti üçin 1 müňden gowrak žurnalist akkreditasiýa sorady

  • 13.06.2021 21:50
  • 13788
Putin bilen Baýdeniň sammiti üçin 1 müňden gowrak žurnalist akkreditasiýa sorady

16-njy iýunda Ženewada geçiriljek Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýdeniň duşuşugyna gatnaşmak üçin žurnalistleriň 1 müňden gowragy akkreditasiýa sorap ýüz tutdy. Häzirki wagtda olaryň ýüztutmalaryna seretmek işi dowam edýär. Bu barada Şweýsariýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Pýer Alen Elçingeriň sözlerine salgylanyp, TASS habar berýär.

«1 müňden gowrak žurnalist ýüztutma iberdi. Şweýsariýanyň daşary syýasat edarasynyň Habarlar gullugy akkreditasiýalary gysga möhletde tamamlamak maksady bilen, hödürlenen maglumatlary barlamagy dowam edýär» diýip, Elçinger aýdýar.

Şweýsariýanyň DIM-niň maglumatlaryna görä, Metbugat merkezi 14-17-nji iýun aralygynda Ženewanyň Halkara kongresler merkezinde hereket eder. Zerur enjamlar bilen üpjün edilen iş ýerleri — žurnalistleriň hyzmatynda. Olara çaý, kofe we arassa agyz suwy hödürlener.
Metbugat merkezine giriş hatyny almak üçin şweýsar hökümetiniň sanitar talaplaryny berjaý etmek zerurdyr. Şeýle hem žurnalistlerden Şweýsariýa, Ýewropa Bileleşigi ýa-da Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan tassyklanan koronawirusa garşy sanjymlary alandygyny, test barlagyndan geçendigini ýa-da COVID-19-y geçirendigini tassyklaýan kepilnamasyny görkezmek talap ediler.


düýn 03:02
33373

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly hereketi ýazgardy

Türkmenistanda ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habar uly howatyrlanma bilen kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda...

04.07.2024 07:56
11560

Serdar Berdimuhamedow Jozef Baýdeni ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany hatynda Türkmenistan...

12.06.2024 11:17
5566

Serdar Berdimuhamedow RF-niň ýolbaşçylaryny Russiýanyň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine, Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustine, ýurduň ähli halkyna...

15.05.2024 23:15
18283

Wladimir Putin RF-iň hökümetiniň täze düzümini tassyklady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin hökümet agzalaryny we gulluk müdirlerini bellemek baradaky permanlara gol çekdi. Bu barada Kremliň saýtynda habar berilýär. Hususan-da, Russiýanyň lideri güýç blogunyň...