18971

Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy orden bilen sylaglady

3-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» diýen ordeni...

25443

Serdar Berdimuhamedow Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine 70 ýaş ýubileýi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. “Siziň durmuşyňyzyň şeýle ýatdan çykmajak gününde Türkmenistan bilen...

21110

Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktýabrda Russiýa barar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Federasiýa Geňeşiniň spikeri Walentina Matwiýenkonyň çakylygy boýunça 10-njy oktýabrda Russiýa Federasiýasyna barar. Bu barada...

37092

Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy orden bilen sylaglady

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy IV derejeli «Watanyň öňündäki hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglady. Bu baradaky degişli Perman hukuk maglumatlarynyň...

23619

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammite gatnaşmak üçin Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary Aşgabada geldiler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan...

16134

Serdar Berdimuhamedow Putini Russiýanyň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Prezident Wladimir Putine Russiýanyň güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. «Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň...

31671

Aşgabatda türkmen-rus uniwersitetini döretmek teklip edildi

Aşgabatda bilelikdäki türkmen-rus uniwersitetini döretmek göz öňünde tutulýar. Bu barada 10-njy iýunda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow...

34965

Serdar Berdimuhamedow Näbelli esgeriň guburyna gül goýdy

Russiýa Federasiýasyna ilkinji resmi saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Kreml diwarynyň ýanyndaky Aleksandrow bagynda Näbelli esgeriň guburyna gül çemenini goýdy. Näbelli esgeriň gubury ýadygärlik...

23709

Putin Serdar Berdimuhamedowa «Dostluk» ordenini gowşurdy

10-njy iýunda Moskwadaky Uly Kreml köşgünde geçirilen ýokary derejeli türkmen-rus gepleşikleri tamamlanandan soňra, Prezident Serdar Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglamak dabarasy...

41054

W.Putin Serdar Berdimuhamedowyň çakylygyny kabul etdi

Moskwada Kremlde Wladimir Putin bilen geçirilýän duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow russiýalylary Russiýanyň güni bilen gutlady, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge goşandy...

28591

Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Moskwa bardy

Şu gün — 10-njy iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna bardy. Munuň özi hormatly Prezidentiň bu dostlukly ýurda döwlet Baştutany hökmünde amala aşyrýan ilkinji resmi sapary...

11940

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gutlag hatyny ýollady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekilmegine 20 ýyl dolmagy mynasybetli...

45551

Wladimir Putiniň 2021-nji ýylda näçe gazanandygy belli boldy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin 2021-nji ýylda girdejisiniň 10,2 mln rubl bolandygyny mälim etdi. Degişli resminama 15-nji aprelde Kremliň saýtynda çap edildi. Putiniň deklarasiýasynda, edil öňküsi ýaly, meýdany...