Serdar Berdimuhamedow Moskwada Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy

  • 09.05.2024 14:34
  • 31272
Serdar Berdimuhamedow Moskwada Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy

Moskwada saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli Kremliň diwarynda ýerleşýän Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy.

Türkmenistanyň Prezidenti RF-niň Prezidenti Wladimir Putin we beýleki ýurtlardan kärdeşleri bilen bilelikde gül goýdy.
Gyzyl meýdançada dabaraly Ýeňiş ýörişi tamamlanandan soň, Türkmenistanyň, RF-niň, Belarusuň, Gwineýa-Bisaunyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Kubanyň, Laosyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Aleksandr seýilgähine tarap pyýada ýörediler.
"Näbelli esgeriň ýadygärligi" ýadygärlikler toplumy 1967-nji ýylyň 8-nji maýynda dabaraly ýagdaýda açylypdy.


şu gün 13:15
189

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

şu gün 07:42
2548

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6036

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
7792

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...