Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

  • 23.03.2024 10:57
  • 44487
Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren ýaragly hüjüm we partlama zerarly gynanç hatyny iberdi.

"Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar" diýlip hatda aýdylýar.

Şu agyr pursatda döwlet Baştutany Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem “Crocus City Hall” konsertler merkezinde bolup geçen terrorçylyk hereketlerini berk ýazgarma bilen çykyş etdi.

"Merhum bolan adamlaryň ýakynlaryna we dogan-garyndaşlaryna gynanjymyzy hem-de goldawymyzy bildirýäris. Ejir çekenleriň ählisine tiz sagalmaklaryny arzuw edýäris" diýlip beýanatda aýdylýar.

2024-nji ýylyň 22-nji martynda agşam Moskwa oblastynyň Krasnogorsk şäheriniň «Krokus siti holl» konsert zalynda ýaragly hüjüm we partlama bolup geçdi. Hukuk goraýjy edaralar muny terrorçylykly hereket diýip atlandyrdylar. Soňky maglumatlara görä, pajygaly hadysa netijesinde 60 adam aradan çykdy we 100-den gowrak adam dürli agyrlykdaky şikesleri aldy. Şikes alanlaryň onlarçasy agyr ýagdaýda ýatyr.


24.03.2024 07:46
31340

24-25-nji martda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyryp bolar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2024-nji ýylyň 22-nji martynda Podmoskowýede bolup geçen terrorçylykly hereket sebäpli ilçihanada hatyra kitabyny döretdi. Ilçihananyň habar bermegine görä, Russiýanyň Aşgabatdaky...

05.01.2024 01:05
51214

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň Prezidentine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä we goňşy ýurduň doganlyk halkyna Kerman şäherinde bolup geçen köpsanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylykly...

20.12.2023 13:14
35562

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaýyň Başlygyna gynanç bildirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Gansu we Sinhaý welaýatlarynda bolup geçen...

17.12.2023 00:16
32349

Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýtiň Emirine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Onuň Alyjenaby Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf...