Russiýanyň Prezident saýlawlarynyň deslapky netijeleri yglan edildi

  • 18.03.2024 17:36
  • 43275
Russiýanyň Prezident saýlawlarynyň deslapky netijeleri yglan edildi

15-nji martdan 17-nji mart aralygynda Russiýanyň Prezident saýlawlary geçirildi. Russiýanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň deslapky maglumatlaryna görä, RF-iň häzirki Prezidenti rekord 77% saýlawlara gatnaşyk bilen saýlawçylardan 87,32% ses alyp, ýene bir möhlete gaýtadan saýlandy. Bu barada TASS habar berýär.

Bellenilişi ýaly, duşenbe güni irdene çenli uçastok saýlaw komissiýalarynyň gutarnykly teswirnamalarynyň 99,67%-i işlenildi.

Deslapky hödürlenen maglumatlara görä, ikinji orny RFKP-den (Russiýa Federasiýasynyň Kommunistik partiýasy) dalaşgär Nikolaý Haritonow eýeleýär – ol 4,3% ses aldy.

Prezidentlige iň ýaş dalaşgär – Döwlet Dumasynyň 40 ýaşly wise-spikeri Wladislaw Dawankow (“Täze adamlar” partiýasy) 3,82% bilen üçünji orny eýeleýär. Dörtlügi RLDP-niň (Russiýanyň Liberal-demokratik partiýasy) lideri Leonid Sluskiý jemleýär – 3,20%.

Wladimir Putin eýýäm birnäçe daşary ýurt liderlerinden gutlaglary kabul edip başlady. 

Saýlawlaryň resmi netijeleri MSK tarapyndan 21-nji martda yglan ediler.


09.04.2024 06:43
8401

Gurbanguly Berdimuhamedow Walentina Matwiýenko bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

8-nji aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň...

09.04.2024 06:12
3510

Serdar Berdimuhamedow Slowakiýanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Peter Pellegrinä Slowakiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp...

05.04.2024 15:26
10836

Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

4-nji aprelde Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň bäştaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Duşuşyk "Hazar deňziniň akwatoriýasynda ekologiýa wehimleri we hukuk bozulmalar: deňiz gurşawyny...

01.04.2024 13:11
15421

CHP Türkiýedäki ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda Ärdoganyň partiýasyndan öňe geçdi

Türkiýede geçirilen ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda oppozision Respublikan halk partiýasy (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) dolandyryjy Adalat we galkynyş partiýasyndan (Adalet ve Kalkynma Partisi, AKP)...