Baýden 2024-nji ýylda ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýär

  • 24.11.2021 14:48
  • 5703
Baýden 2024-nji ýylda ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýär

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden 2024-nji ýylda ikinji möhlete dalaş etmek isleýär. Bu barada Ak öýüň metbugat sekretary Jen Psaki žurnalistler üçin geçirilen brifingde aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Ondan Baýdeniň öz tarapdarlaryna 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatnaşjakdygyny aýtmagy bilen bagly KHBS-de ozal peýda bolan habara teswir bermek soraldy. “Hawa, bu onuň niýeti” – diýip, Psaki tassyklady.

Öň, “The Washington Post” gazeti Baýdeniň we onuň töweregindäki wekilleriň 79 ýaşly amerikan lideriniň 2024-nji ýylda ikinji möhlete dalaş etjekdigine tarapdarlaryny ynandyrýandygyny habar berdi. Bu synanyşyk köp demokratlaryň Baýdeniň ýaşyny göz öňünde tutup (ses berişlige çenli ol 81 ýaşynda bolar), onuň indiki saýlawlara gatnaşmajakdygyny çak etmekleri bilen baglanyşykly alnyp barylýar. Başga bir tarap, meşhurlyk reýtinginiň pese düşmegi bilen baglanyşyklydyr. Häzirki wagtda Baýdeniň prezident wezipesindäki işini, pikir soraşmalara laýyklykda, ýurduň ýaşaýjylarynyň, takmynan, 40%-i goldaýar. 

Baýdeniň prezident wezipesi üçin göreşe gatnaşjakdygy baradaky kararyny Kongrese aralyk saýlawlardan soň resmi taýdan yglan etmegine garaşylýar. Saýlawlar 2022-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriler.


06.07.2024 18:38
8915

ABŞ-nyň ilçisi Klimou Aşgabatdan ugrady, onuň wezipesini wagtlaýyn Waýda Widugiris ýerine ýetirer

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçisi Metýu S.Klimou ABŞ-nyň wekili hökmünde öz işini tamamlap, şu gün Aşgabatdan ugrady. Ol 2019-njy ýylyň iýun aýyndan bäri bu wezipede işledi diýip, ABŞ-nyň...

04.07.2024 07:56
11515

Serdar Berdimuhamedow Jozef Baýdeni ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany hatynda Türkmenistan...

26.06.2024 15:49
4730

ABŞ-nyň ilçisi Metýu Klimou Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýar

Şu gün, 26-njy iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Metýu...

28.05.2024 22:51
12460

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...