Ak öý ABŞ-nyň Prezidenti Baýdeniň we onuň aýalynyň 2023-nji ýylda näçe gazanandygyny mälim etdi

  • 19.04.2024 11:41
  • 20091
Ak öý ABŞ-nyň Prezidenti Baýdeniň we onuň aýalynyň 2023-nji ýylda näçe gazanandygyny mälim etdi

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden we aýaly Jill 2023-nji ýylda 620 müň dollar gazandylar. Bu barada salgyt jarnamalaryna salgylanyp, Ak öý habar berýär.

Bu mukdardan olar 23,7% goýum bilen 146,6 müň dollar möçberde federal girdeji salgydyny tölediler. Takmynan, 30,9 müň dollary öýleriniň ýerleşýän Delawer ştatynda salgyt hökmünde tölediler. Şeýle-de, Jill Baýden Wirjiniýada 3,5 müň dollar möçberde salgyt töledi. Geçen ýyl Baýdenler 17 sany dürli haýyr-sahawat gaznasyna 20 müň dollar berdiler.
2022-nji ýylda maşgalanyň ýyllyk girdejisi 579,5 müň dollar bolupdy. Bloomberg-iň belleýşi ýaly, 2023-nji ýylda girdejiniň artmagy Demirgazyk Wirjiniýanyň Jemgyýetçilik kollejiniň professory Jill Baýdeniň zähmet hakynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle-de, girdejiler sosial üpjünçilik boýunça pul kömeginiň artmagynyň hasabyna ýokarlandy.


28.05.2024 22:51
12405

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

03.05.2024 14:37
20054

Garagum derýasynda suwuň derejesini ölçemek we hasabyny ýöretmek üçin awtomatik ulgam işe girizildi

2-nji maýda Aşgabat şäheriniň töwereginde Garagum derýasynyň suw mukdaryny hem-de derejelerini ölçemek üçin suwuň hasabyny ýöredýän täze awtomatlaşdyrylan ulgam dabaraly ýagdaýda ulanyşa girizildi. Ol Türkmenistanyň...

15.04.2024 15:26
6320

Türkmenistan we ABŞ ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirdiler

14-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň barşynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary...

15.04.2024 06:25
6936

Amerikalylardan soň, Aýa ilkinji bolup Ýaponiýanyň wekili aýak basar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden “Artemida” maksatnamasynyň çäginde Aýa Ýaponiýadan astronawt ibermegiň meýilleşdirilendigini habar berdi. Şeýlelik bilen, ýaponiýaly astronawt Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne amerikalylardan...