Jozef Baýden Türkmenistana täze ilçi bellemekçi

  • 05.08.2022 08:10
  • 13969
Jozef Baýden Türkmenistana täze ilçi bellemekçi

3-nji awgustda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýden Türkmenistana täze ilçi bellemegi göz öňünde tutýandygyny mälim etdi. Bu barada Ak Tamyň Metbugat gullugyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Nygtalyşy ýaly, ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine diplomat Elizabet Rudy bellemek göz öňünde tutulýar. Ol häzirki wagtda ABŞ-nyň Russiýadaky ilçihanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary bolup işleýär.
Ýeri gelende aýtsak, geňeşçi diplomatik derejesi bolan Elizabet Rud dürli ýyllarda ABŞ-nyň Goşunlaryna degişli harby kollejde fakultet maslahatçysy, ABŞ-nyň Gruziýadaky ilçisiniň orunbasary, işler wagtlaýyn ynanylan wekil wezipelerinde işledi. Ol ABŞ-nyň Owganystandaky ilçihanasynyň syýasy meseleler boýunça geňeşçisi, ýurduň Döwlet Departamentinde birnäçe ýolbaşçy wezipelerde, Pakistanyň Peşawar şäherindäki baş konsullygynda esasy hünärmen, ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň Owganystanyň günorta-gündogar sebitlerini dikeltmek boýunça toparynyň wekili, Daglyk Garabag, Abhaziýa, Günorta Osetiýa we Prednestrowýe sebitlerindäki meselelerde ABŞ-dan gepleşiklere ýörite gatnaşyjynyň orunbasary bolup hem iş alyp bardy.
Sungat ugry boýunça bakalawr, Merilend uniwersitetinde magistrlik bilimini alan Elizabet Rud iňlis dilinden başga, fransuz, rus, nemes, puştu, dari we gruzin dillerinde hem gürleýär.


şu gün 08:31
1213

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
7306

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23405

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9765

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...