Jo Baýden COVID-19 bilen keselledi

  • 23.07.2022 14:26
  • 28036
Jo Baýden COVID-19 bilen keselledi

Penşenbe güni ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň COVID-19 koronawirusyna barlag üçin tabşyran testiniň netijesi položitel çykdy, ol bejergi alyp başlady we öz borçlaryny rezidensiýasynda oturan ýerinden ýerine ýetirmegini dowam edýär diýip, Ak tamyň metbugat sekretary Karin Žan-Pýer habar berdi.  

"Prezident Baýdeniň COVID-19-yň barlagy üçin tabşyran testi položitel boldy. Ol (...) keseliň ýeňil alamatlaryny duýýar. Prezident Paxlovid (Pfizer-IF kompaniýasynyň koronawirusa garşy çykaran gerdejikleri) içip başlady" - diýip, Ak tamyň beýannamasynda aýdylýar.

Metbugat  sekretarynyň aýtmagyna görä, ABŞ-yň Prezidenti aýrybaşga ýerde bolup, öz borçlaryny uzak aralykdan doly derejede ýerine ýetirer. Ol telefon ýa-da wideoaragatnaşyk arkaly meýilleşdirilen duşuşyklaryň ählisine gatnaşar.
Ol Baýdeniň geçen sişenbe güni, 19-njy iýulda tabşyran testiniň netijesiniň otrisatel bolandygyny hem ýatlatdy. 


05.07.2024 18:46
7994

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...

29.06.2024 14:53
17998

ABŞ-da näsaga narkoz bermezden böwrek oturdyldy. Ol ertesi güni hassahanadan çykdy

Çikagodaky Northwestern Medicine hassahanasynda umumy narkoz ulanylmazdan böwrek göçürmesi üstünlikli amala aşyryldy. Bu barada klinikanyň web sahypasynda habar berildi. Iki sagatdan hem az dowam eden operasiýanyň...

22.05.2024 08:39
6919

ABŞ-da AIW-iň sanjymy ilkinji gezek adamlarda synag edildi

Dýuk uniwersitetinde (ABŞ) AIW sanjymynyň prototipi işlenip düzüldi we adamlarda geçirilen deslapky synaglarda geljegi uly netijeleri görkezdi. Cell žurnalynda neşir edilen makalada beýan edilen bu derman eýýäm...

10.05.2024 13:28
4575

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...