ABŞ-nyň Prezidenti Baýdene hormatly koreý ady dakyldy

  • 27.07.2022 23:00
  • 18175
ABŞ-nyň Prezidenti Baýdene hormatly koreý ady dakyldy

Günorta koreý-amerikan dostluk bileleşiginiň assossiasiýasy ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdene hormatly koreý adyny dakdy we ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk geňeşindäki Hindi-Ýuwaş ummany sebitiniň işleri boýunça utgaşdyryjysy Kurt Kempbelle degişli sertifikaty gowşurdy. 

Koreýçe Baýdene Pe Çži Son diýip at goýdular. Pe familiýasy Phenthek şäheriniň adyndan alnan, ol ýerde Amerikanyň Günorta Koreýadaky goşunlarynyň bazasy ýerleşýär, iki ieroglifden ybarat bolan Çži Son ady bolsa "territoriýa" we "ýyldyz" diýmekligi aňladýar. 
Baýdene koreý adyny dakmaklyk 27-nji iýulda bellenýän, 1950-1953 ýyllaryň Koreý urşunda ýaraşyk baglaşylmagynyň ýyllygyna gabatlanyldy.   
Baýden assosiasiýa tarapyndan koreý atlary dakylan ABŞ-nyň onlarça ýokary wezipeli adamlarynyň biridir. Mysal üçin, Barak Obama O Han Ma diýen ady, Donald Trampa bolsa U De Il diýen ady dakypdylar.  


18.09.2023 14:16
13386

Google ulanyjylarynyň maglumatlaryny bikanun ýygnandygy sebäpli kazyýetde 93 million dollar ýitirdi

Kaliforniýanyň Baş prokuraturasy Google-y kazyýete berdi. Kazyýetde aýdylyşyna görä, ulanyjy bu funksiýany öçüreninden soň hem kompaniýa ulanyjylaryň ýerleşýän ýerleri baradaky maglumatlary bikanun ýygnamagy we...

11.09.2023 10:57
7621

2030-njy ýyla çenli emeli aň ABŞ-da 2,4 million iş ornuny eýelär

Generatiw emeli aň diňe ABŞ-da üstümizdäki onýyllygyň ahyryna çenli 2 milliondan gowrak iş ýerini alar. Forrester-iň analitikleriniň çaklamalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli AI ABŞ-da 2,4 million iş ornuny tutar...

04.09.2023 23:24
19413

Günorta Koreýada itler üçin telewizor döretdiler

Günorta koreýaly Sunny Wave Tech startapy Kickstarter platformasynda itler üçin ykjam telewizor hödürledi. Öndüriji Dogsplay displeýiniň itlere film görmek we aýdym diňlemek üçin niýetlenen dünýädäki ilkinji enjam...

31.08.2023 16:38
39618

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan dört metrlik krokodil tutuldy

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan 4 metrlik krokodil tutuldy diýip, LADBible ýazýar. Awçylar munuň ştatyň rekordydygyny aýdýarlar. Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, krokodili Missisipi ştatynda awçylar topary tutupdyr...