41903

Bilermen saç düşmesiniň giňden ýaýran sebäplerini aýtdy

Saçyň düşmeginiň sebäpleri, adatça, dürli ýetmezçilikli ýagdaýlar bilen baglanyşyklydyr. Mysal üçin, belogyň, galkan görnüşli mäziň ýa-da demriň ýetmezçilik etmegi saçyň düşmegine getirip biler. Bu barada gazeta...

20271

Alymlar: stres adamyň biologik ýaşyny artdyrýar

Ýewropaly we ABŞ-ly biologlar fiziologiki dartgynlygyň täsiri astynda adamlaryň we haýwanlaryň biologiki ýaşynyň artýandygyny hem-de uzak dynç alyşdan soň çalt kemelýändigini anykladylar. Bu adamyň garramagyny...

51042

1-nji aprelde güýçli magnit hadysasy ýüze çykar

Günde dörän äpet koronal deşik, ýakynda Ýerde güýçli magnit hadysasyny ýüze çykarar, diýip, Daily Mail​ NASA salgylanyp aýdýar. Günüň ekwatorynda​ ​ biziň planetamyzdan 20 esse uly ölçegde bolan äpet deşik emele...

5883

Ispaniýada kriptowalýuta garaşlylygyndan bejerip başladylar

Maýorka adasyndaky (Ispaniýa) The Balance atly saýlama dikeldiş merkezi kriptosöwdasyna garaşlylykdan bejergi hödürläp başlady. Bi-bi-si-niň maglumatlaryna salgylanyp, rbc.ru saýtynyň bellemegine görä, terapiýany...

18285

Alymlar: süýt goşulanda kofe has peýdaly bolýar

Ýewropaly molekulýar biologlar süýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksidantlaryň täsirini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu çişmäniň has işjeň öňüni almaga we immun öýjükleriniň...

43343

Dünýädäki iň gymmat derman ulanylyş üçin tassyklandy

ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik edarasy ganyň goýalmak ukybynyň bozulmagy bilen B gemofiliýasynyň gen bejergisi üçin ilkinji serişde Hemgenix-i tassyklady. Onuň bahasy...

5344

Gresiýa lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär

Gresiýa ýurda lukmançylyk proseduralaryndan geçmek üçin uçýan adamlar üçin ýörite lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada Daşary işler ministri Miltiadis Warwisiotis habar berdi diýip, kapital...

47149

Beýniniň işini peseldýän önümler atlandyryldy

Duzlanan hyýardyr pomidory, kakadylan we şöhlat önümlerini iýmit hökmünde ulanmak beýniniň işine ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu barada russiýaly lukman-endokrinolog Ýelena Ýewdokimowanyň berýän gürrüňlerini tengrinews...