11152

Acer ofis stoly bilen welotrenažýory birleşdirdi

Taýwan kompaniýasynyň inženerleri indi olaryň täze önümini müşderiler akyl işini pedaly aýlamak bilen utgaşdyryp ulanyp biljekdiklerini aýdýarlar. Acer ABŞ-da geçýän CES elektronika sergisinde kompýuteriň başynda...

16024

Samsung ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi döretdi

Duşenbe güni Samsung Display Las Wegasdaky CES 2023 sergisinde bir wagtyň özünde ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi hödürlejekdigini aýtdy. Ol Flex Hybrid diýlip atlandyryldy. Samsung Display-iň habar bermegine görä...

15323

Samsung 32 dýuýmlyk telewizor oturdylan sowadyjy hödürledi

Alyjylar elektronikasynyň CES 2023 sergisinden biraz öň, Samsung gapysynda 32 dýuýmlyk  ekrany bolan Bespoke Family Hub sowadyjysyny bildiriş etdi. Günorta Koreýanyň kompaniýasy häzirlikçe enjam barada diňe käbir...

10207

Xiaomi täze nauşnigini, sagady we simsiz kolonkany tanyşdyrdy

Xiaomi Buds 4  Xiaomi kompaniýasy  Xiaomi Buds 4 TWS-gulaklygyny çykardy. Onuň galmagaly basyjy işjeň ulgamy bar we şu ýylyň awgust aýynda satuwa çykan Buds 4 Pro modeliniň kesilip gysgaldylan görnüşi ýaly.  Xiaomi...

11268

Xiaomi ilkinji mini personal kompýuterini hödürledi

Xiaomi kompaniýasy Xiaomi Mini PC diýip ykjam at berlen desktopyň goýberilýändigini bildiriş etdi. Onuň daş görnüşi Apple Mac mini-ä juda meňzeş. Xiaomi Mini PC-iň gabarasy 112 x 112 x 38 mm, agramy bolsa (blok...

14160

Samsung smartfonlar üçin täze gorag usulyny oýlap tapdy

Samsung kompaniýasy döwmek mümkin däl diýen ýaly smartfonlar üçin barmaklaryň yzyny skanerleýjiniň peýda boljakdygyny anons etdi. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär. Žurnalistler korporasiýanyň...

13675

HBS: Samsung Galaxy S23 hemra aragatnaşygyna eýe bolar

Samsung-yň  Galaxy S23 flagman seriýasynyň smartfonlary hemra aragatnaşygyna birikmek funksiýasyna eýe bolar. Bu barada Etnews koreý neşiri habar berdi. iPhone 14-den tapawutlylykda, Galaxy S23-däki hemra aragatnaşygy...

18050

Xiaomi ägirt uly kameraly smartfon çykardy

Xiaomi kompaniýasy aýrylýan kameraly smartfonyň konseptini çykardy. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, lenta.ru habar berýär. Täze enjam iýul aýynda hödürlenen 12S Ultra-nyň nusgawy görnüşinden Leica kompaniýasynyň...

17934

Xiaomi rekord zarýad berijili smartfony anons etdi

Xiaomi kompaniýasy rekord zarýad alyş wagtyna eýe bolan smartfony çykardy. Bu barada “The Verge” neşiri ýazýar. Kompaniýa Redmi Note 12 tapgyrynyň smartfonlaryny anons etdi, onuň flagman gurluşy bolsa Redmi Note...

22154

Samsung kompaniýasy «akylly ýüzük» çykarar

Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy ne Apple-de, ne-de beýleki iri elektron öndürijilerinde ýok bolan gajeti işläp taýýarlap başlady. Naver portalynyň habar berşi ýaly, wendor saglygyň görkezijilerine gözegçilik...

13817

Ilon Mask adama meňzeş robotyň prototipini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask adam şekilli robot Optimus-yň prototipini görkezdi. Bu barada TASS habar berýär. “Tesla-da emeli intellekt güni” çäresiniň dowamynda robotyň synag prototipi sahna çykyp...

6576

Intel we Samsung ýygnalýan ekranly PK bilen tanyşdyrdy

Intel Innovation 2022 konferensiýasynda Samsung Display-iň baş direktory J.S.Çoý üýtgeýän diagonally kompýuteriň täze nusgasyny görkezdi. Gurluş planşet ýaly görünse-de, öndüriji ony PK diýip atlandyrýar. Gurluş...

10240

Huawei inçe çarçuwaly täze telewizoryny görkezdi

Huawei kompaniýasy täze Huawei Smart Screen telewizorlaryny goýbermek boýunça, deslapdan 26-njy sentýabra meýilleşdirilen konferensiýanyň, 29-njy sentýabrda geçiriljekdigini resmi suratda habar berdi. Täze telewizorlar...

4988

Intel i9, i7 we i5 prosessorlarynyň täze neslini hödürledi

Intel kompaniýasy alty modeli öz içine alan Raptor Lake-iň 13-nji nesliniň täze prosessorlarynyň tapgyryny bildiriş etdi. Bu barada The Verge habar berýär. Aýtmaklaryna görä, täze çipler kuwwaty boýunça öňki nesilden...

22603

Dubaý Expo-nyň meýdançasynda geljegiň şäherçesini açdy

Dubaý Expo-nyň meýdançasynda geljegiň şäherçesini açdy. Bu barada Euronews ýazýar. Meýdança 4,5 inedördül kilometr töweregi giňişlikde Expo City Dubai atly hakyky futuristik şähere öwrülmek üçin barha ösýär.  Expo...

9866

Xiaomi ykjam kir maşyny bilen tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy 3 kg geýim üçin niýetlenen çaklaňja Xiaomi Mijia kir maşyny bilen tanyşdyrdy. Deslapky sargytda onuň bahasy 97 dollara barabar. Kir maşyn bary-ýogy 0,18 inedördül metrde ýerleşýär. Onda bir gezekde...

10495

Nike robota krossowkany arassalamagy öwretdi

Nike kompaniýasy krossowkany arassalap we abatlap bilýän roboty döretdi. Modeliň ady BILL (Bot Initiated Longevity Lab)  we onuň maksady, döredijileriň sözlerine görä, krossowkalaryň hyzmat ediş möhletini uzaltmak...

10097

Apple täze «akylly» sagatlaryň hataryny hödürledi

Çarşenbe güni Apple tanyşdyryş dabarasynda «akylly» sagatlarynyň täze model hatary barada gürrüň berdi. Çäre korporasiýanyň YouTube-daky resmi kanalynda göni ýaýlymda görkezildi. Korporasiýanyň täze önümleriniň...

5041

LG öz telewizorlarynda NFT platformasyny işe girizdi

Günorta Koreýanyň LG Electronics kompaniýasy LG Art Lab ady bilen NFT platformasyny işe girizdi. Ol ulanyjylara öndürijiniň smart telewizorlarynda tokenleri tapmaga, satyn almaga, satmaga we alyş-çalyş etmäge mümkinçilik...

9953

Meta «pikirleri okamak» üçin emeli aň işläp taýýarlady

Meta "Beýni dekoderini" döretdi, onuň kömegi bilen emeli aň modeller beýni işjeňligini «okaýarlar» we dile öwürýärler. Bu guraly aýtjak sözlerini we jümlelerini kellesinde aýlaýan ulanyjylaryň arasynda pikir arkaly...

11346

Samsung Galaxy Unpacked 2022-de näme önümlerini görkezdi

Günorta koreýaly öndüriji bolan Samsung Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşyny geçirdi. Dabarada ilkinji gezek kompaniýanyň eplenýän smartfonlarynyň täze wersiýalaryny — Galaxy Z Fold 4-i we Z Flip 4-i,  şeýle hem Galaxy...

8799

Xiaomi adamsypat CyberOne robotyny görkezdi

11-nji awgustda Xiaomi kompaniýasy Hytaýda geçiren tanyşdyryş çäresinde firmanyň ilkinji adamsypat CyberOne robotyny görkezdi. Bu robot-gumanoid iki aýagynda özbaşdak ýöräp, adamlar bilen gepleşip bilýär. Onuň...

4409

Acer dünýäde iň ýeňil 16 dýumlyk noutbugy bildiriş etdi

Acer-iň Indoneziýada geçen tanyşdyryş dabarasyndan alnan pursat sosial torda çap edildi. Slaýdlaryň birinde Swift Edge (katalog belgisi – SFA16-41) noutbugy görkezilýär. Ol  dünýäde iň ýeňil 16 dýumlyk noutbuk...

34871

iPhone 14 rekord derejede çalt zarýad alar

Apple smartfonlarynyň täze hatary bolan iPhone 14 ilkinji gezek 30 watt kuwwatlykly çalt zarýadlanma eýe bolar. Bu barada Jioriku lakamy bilen tanalýan insaýder Twitter akkaundynda aýtdy diýip, iz.ru habar berýär...

8702

Tesla Optimus atly robotyň ellerini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň çap eden tizerinde Optimus diýip atlandyrylan robot-gumanoidiň elleri şekillendirilipdir. Onuň resmi taýdan ilkinji görkezilişi 30-njy sentýabrda geçer diýip, Electrek ýazýar.   Häzirlikçe...

12504

Dünýäde iň ýeňil noutbuk çykaryldy

Fujitsu kompaniýasy dünýäde iň ýeňil, 13 dýumlyk noutbuk - Lifebook WU-X/G2 bilen tanyşdyrdy. Onuň agramy bary-ýogy 634 gram. Kompýuter 13,3 dýumlyk Full HD (1920 x 1080 piksel) displeý bilen enjamlaşdyrylan. Täze...