OpenAI ses, tekst we görüş bilen işläp bilýän GPT-4o hödürledi

  • 15.05.2024 07:07
  • 2083
OpenAI ses, tekst we görüş bilen işläp bilýän GPT-4o hödürledi

OpenAI kompaniýasy GPT-4o generatiw emeli intellektli dil modeliniň täze wersiýasyny hödürledi. Modeliň täze we has ösen görnüşi söz tekst we wideo bilen işlemäge ukyplydyr. Muny onuň adyndaky "o", ýagny "omni" (latynça "giňişleýin") gysgaltmasyny aňladýan, harp görkezýär diýip, TechCrunch kompaniýanyň web sahypasyna salgylanyp, habar berýär.

GPT-4o, ses isleglerine ortaça 320 millisekuntda jogap berýär, bu adamyň gürrüňde jogap bermek wagty bilen deňeşdirilýär.

“GPT-4o ses, tekst we görüş bilen işläp bilýär. Bu diýseň möhüm, sebäbi biz, biziň we maşynlaryň arasyndaky özara gatnaşyklaryň geljegine seredýäris "-diýip OpenAi-ň tehniki direktory Mira Murati 13-nji maýda, San Fransiskoda OpenAI-ň ofisinde eden çykyşynda beýan etdi.

Işleýiş nukdaýnazaryndan täze model GPT-4 Turbo bilen gabat gelýär, ýöne şol bir wagtyň özünde “şekile we sese düşünmekde aýratyn ökdedir” diýlip, OpenAI-da nygtalýar.
GPT-4o 50 dilde erkin gürleýär we 13-nji maýdan başlap ulanyjylar üçin elýeterli bolar. Häzirlikçe modeliň ses funksiýalary diňe “ynamdar hyzmatdaşlaryň kiçiräk topary” üçin elýeterli bolar, ýöne tölegli abonentler olary, eýýäm iýun aýynda ulanyp bilerler.


29.04.2024 22:12
9481

Adobe-niň täze guraly bulaşyk wideolaryň hilini 8 esse ýokarlandyryp, ony dury görnüşe getirýär

Adobe Research-iň wideo we emeli aň boýunça inženerler topary VideoGigaGAN atly gural döretdi. Bu bulaşyk wideolary dury şekillere öwrüp bilýän emeli aňly programmadyr diýip, TechXplore-e salgylanýan Mail.ru habar...

03.04.2024 12:39
1759

OpenAI sesi klonlaýjy gural bolan Voice Engine bilen tanyşdyrdy

OpenAI islendik adamyň gepleýşine meňzedip hakyky sesleri döretmäge mümkinçilik berýän Voice Engine guralynyň işe başlandygyny habar berdi. Sesi klonlamak üçin tehnologiýa bary-ýogy 15 sekuntlyk ses nusgasy gerek...

15.03.2024 16:10
3252

Programmany tutuşlaýyn özbaşdak taýýarlamaga ukyply emeli aň hödürlendi

Cognition amerikan kompaniýasy inžener-programmistiň ähli işini özbaşdak ýerine ýetirmäge ukyply Devin neýroulgamyny hödürledi. Emeli aň diňe bir programmistlere kod ýazmaga kömek etmän, eýsem taslamalary özbaşdak...

04.02.2024 23:56
7213

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...