Tesla-nyň Optimus robotlary ýakynda zawodlarda işläp başlar, soňra bolsa satuwa çykar

  • 28.04.2024 10:49
  • 6924
Tesla-nyň Optimus robotlary ýakynda zawodlarda işläp başlar, soňra bolsa satuwa çykar

Tesla-nyň 2024-nji ýylyň birinji çärýegindäki netijeleri çap edilenden soň, kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Mask Optimus gumanoid roboty bilen bagly täzelik  barada habar berdi. Robotyň prototipleri Tesla-nyň laboratoriýasynda eýýäm dürli işleri ýerine ýetirýär we ýylyň ahyryna çenli bolsa olar kompaniýanyň zawodlarynda hakyky önümçilige gatnaşarlar diýip, Electrek -e salgylanýan iXBT habar berýär.

Şeýle hem Mask Teslanyň Optimus-y 2025-nji ýyla çenli üçünji tarap müşderilere satyp başlamak baradaky ägirt uly meýilnamalaryny yglan etdi. Robotyň bahasynyň 25 müň dollardan aşakda bolmagyna garaşylýar.
Ýeri gelende aýtsak, Optimus Tesla tarapyndan işlenip düzülen umumy maksatly gumanoid robotdyr. Ol howply, içgysgynç we gaýtalanýan wezipeleri öz içine almak bilen, dürli meseleleri ýerine ýetirmäge ukyply. Kompaniýanyň baş direktory şeýle robotlaryň köpçülikleýin önüme öwrüljekdigine we onuň söwdasynyň soňlugy bilen Teslanyň iň uly girdeji çeşmesine öwrüljekdigine ynanýar.
Mask gumanoid robotlaryň bazarynyň 10 ýa-da 20 milliard birlige ýetmegine garaşýar, bu bolsa olaryň sanynyň dünýäniň ilat sanyndan ep-esli köp bolup biljekdigini aňladýar.


26.04.2024 14:37
6166

Birnäçe sekuntda zarýad alýan innowasion batareýa döredildi

Koreýanyň Ylym we Tehnologiýa Institutynyň (KAIST) alymlary sanlyja sekuntda zarýad alyp bilýän we ýokary kuwwatlylygy bolan natriý-ion gibrid batareýasyny (SIHES) döretdiler. Bu barada Energy Storage Materials...

04.04.2024 15:06
6405

Transplantasiýa etmek üçin 3D printerde gulak çap edildi. Onuň hakyky gulakdan tapawudy ýok

Kornell uniwersitetiniň alymlary hakyky gulakdan asla tapawutlanmaýan 3D gulak transplantatlaryny çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. Science Direct-e salgylanýan Hi-Tech-iň habar bermegine görä, bu ýasama gulaklary...

01.04.2024 18:00
5203

Beýni implanty ysmaz adamyň pikirlerini ilkinji gezek tekste geçirdi

Stenford uniwersitetiniň we Goward Hýuz lukmançylyk institutynyň amerikan alymlary düýbünden ysmaz adamlara pikirlerini ekranda sözlere öwürmäge mümkinçilik berýän ilkinji beýni implantyny döretdiler. Hünärmenler...

24.02.2024 18:01
5920

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...