Jaň sagadynyň sesine hereketlenýän akylly krowat döredildi

  • 06.06.2024 15:07
  • 5448
Jaň sagadynyň sesine hereketlenýän akylly krowat döredildi

Xiaomi-den üýtgeşik krowatly wideo sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy diýip, Mail.ru ýazýar.

Jaň sagady işlände krowat kese şekilinden diwanyň şekiline meňzeş ýagdaýa gelýär. Bu funksiýa adamlaryň wagtynda oýanyp, möhüm işlerine ýetişmekleri üçin döredilendir.
Gynansagam, wideonyň awtory köp sorag döreden krowadyň modeli we bahasy barada maglumat bermedi.
Maglumatyň ýoklugyna garamazdan, internet derňewçileri meňzeş modeli - Xiaomi Zhizaiju Professional Intelligent Massage Electric Bed Pro Max-y tapmagy başardylar.
Krowadyň funksiýalary:

  • 6 pozisiýasy: okamak, stresi aýyrmak, ýoga, horlama garşy, filmlere tomaşa etmek, keseligine;
  • tolkun hereketine öýkünýän, 9 zolakly massažly düşegi;
  • iki garaşsyz zonaly düşegiň temperaturasynyň sazlanmagy;
  • Fiziki parametrleri we adamyň ýagdaýyny seljermek, rahat ukyny üpjün etmek üçin gurlan emeli aň kömekçisi.

Xiaomi Jhizaiju Professional Intelligent Massage Electric Bed Pro Max-yň bahasy Ultra Trade web sahypasynda takmynan 2300 dollar. Pixel Trade-de 1835 dollara has amatly görnüşini (düşegiň ini 150 sm) tapyp bilersiňiz.


16.06.2024 08:41
4539

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
11257

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7893

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...

11.06.2024 15:54
3938

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...