Alymlar öz-özüni arassalaýan we otaglary sowadýan dury material döretdiler

  • 04.06.2024 11:40
  • 5375
Alymlar öz-özüni arassalaýan we otaglary sowadýan dury material döretdiler

Karlsrue Tehnologiýa institutynyň (Germaniýa) hünärmenleri aýratynlyklary boýunça adaty aýnadan ýokarda durýan mikrofotoniki köpugurly metamaterial döretdiler. Ony gurluşykda ulanyp bolýar diýip, Nature Communications žurnaly belleýär.

Polimer esasly täze material, takmynan, 10 mikron (adam saçyndan 10 esse inçe) mikroskopik silikon piramidalarynyň özboluşly gurluşyna eýedir.
Şeýle gurluşy arkaly ol birnäçe täsirli aýratynlyklary görkezýär:

  • Durulygy 93%, diýmek aýnadan 2% ýokary.
  • Ýagtylygyň 73% -ini ýaýradyp, bulaşyk effekt döredýär we konfidensiallygy üpjün edýär.
  • Içerde amatly mikroklimaty saklamaga mümkinçilik berýän Gün şöhlesini geçirýär.
  • Elektrik energiýasyny sarp etmezden, passiw sowadýar: synaglarda material temperaturany 6° C peseltdi.
  • Öz-özüni arassalaýar: materialyň gurluşy, lotos ýapragy ýaly, hapany we tozany aýyrýan suw damjalarynyň döremegine kömek edýär.

Alymlaryň sözlerine görä, material dürli ugurlarda (şol sanda, gurluşykda diwarlara we üçeklere goýulýan aýna bölekleriniň ornuny tutup bilýär) ulanmak üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir.

"Bu material bir wagtyň özünde otagda Gün şöhlesiniň ulanylmagyny optimallaşdyryp, passiw sowadyşy üpjün edip we kondisionere garaşlylygy azaldyp biler" – diýip, materialy döredijileriň biri Gan Huang nygtaýar.


düýn 16:03
5569

Dermansyz uklamaga kömek edýän daňy döredildi. Ony göze däl-de, maňlaýyňa dakmaly

Barlaglara görä, dünýäniň uly ýaşly ilatynyň 80%-i uky babatda belli bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu zerurlygy kanagatlandyrmak üçin Elemind kompaniýasy Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT)...

16.06.2024 08:41
4242

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
10843

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7560

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...