Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

  • 11.06.2024 15:54
  • 3907
Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary çekmek boýunça «HI-TECH Türkmenistan 2024» atly halkara forum we sergi geçiriler.

Serginiň temasy gurluşyk tehnologiýalary, akylly şäherler, emeli aň we maşyn ugruny öwrenmek, täzelenip bilýän energiýa çeşmeleri, energiýa boýunça täsirli tehnologiýalar, bazar nokatlary (marketpleýs), 5G hem aragatnaşyk torlarynyň indiki nesilleri, lukmançylyk anyklaýyş enjamlary we gurallary, robot tehnikalary, senagatdaky wirtual hakykat, elektron hökümet, maliýe tehnologiýalary ýaly ugurlary hem beýleki bölümleri öz içine alýar.
Işewürlik ulgamynyň wekilleri, degişli hünärmenler we alymlar bu möhüm çärä gatnaşmaga we Türkmenistanda innowasion tehnologiýalarynyň ösmegine goşant goşmaga çagyrylýar.


düýn 16:03
8622

Dermansyz uklamaga kömek edýän daňy döredildi. Ony göze däl-de, maňlaýyňa dakmaly

Barlaglara görä, dünýäniň uly ýaşly ilatynyň 80%-i uky babatda belli bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu zerurlygy kanagatlandyrmak üçin Elemind kompaniýasy Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT)...

16.06.2024 08:41
4352

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
10983

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7650

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...