Apple kompaniýasy Apple Intelligence emeli aň sistemasyny hödürledi

  • 12.06.2024 13:54
  • 1675
Apple kompaniýasy Apple Intelligence emeli aň sistemasyny hödürledi

Apple kompaniýasy WWDC 2024 konferensiýasynda emeli aň sistemasy Apple Intelligence-i (AI) hödürledi. Ol iOS 18-e, iPadOS 18-e we macOS Sequoia-a giriziler.

Üýtgeşmeleriň arasynda emeli aňa gelýän duýduryşlary möhümligi boýunça tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän Priority notifications, şeýle-de poçta müşderisinde uly hatlardan gysgaça mazmun almak mümkinçiligi bar.
Täze funksiýalar tekst beýany boýunça şekil döretmegi, animirlenen emojileri (Genmoji) döretmegi we “Bellik” programmasynda Image Wand-yň kömegi bilen garalama belliklerini şekile öwürmegi öz içine alýar.
Emeli aňly Siri kömekçisi ChatGPT-ni almak bilen has akylly boldy. Kömekçi sözleýşe we kontekste düşünmegini kämilleşdirdi, bu bolsa dürli programmalarda hereketleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.
Apple Intelligence saýlanan suratlaryň we wideolaryň ýa-da islenýän netijäniň beýanynyň esasynda wideolary döretmäge, şeýle-de suratlardan aýry-aýry obýektleri aýyrmaga mümkinçilik berýär.
Apple Intelligence funksiýalary diňe iň täze prosessorlar bilen enjamlaşdyrylan gurluşlarda elýeterlidir: iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16 hatary we M1 ýa-da has täze çiplere esaslanýan Mac.
Täze emeli aň funksiýalary diňe iňlis dilinde elýeterlidir, ýöne geljekde Apple beýleki dilleriň goldawyny hem goşar.


05.07.2024 14:27
4690

Dünýäde ilkinji GPT-4o-li akylly äýnek hödürlendi

Solos kompaniýasy dünýädäki ilkinji emeli aň (AI) kömekçisi birikdirilen ChatGPT-4o-li akylly äýnekleri hödürledi. Täze AirGo Vision modeli töweregiňizdäki dünýäni ýazga almaga hem-de obýektleri kesgitlemek we...

29.06.2024 14:50
6368

Alymlar emeli aňa itiň diline düşünmegi öwretdiler. Çat-bot itiň üýrmesine düşünýär

ABŞ-nyň Miçigan uniwersitetiniň we Meksikanyň Puebla şäherindäki Astrofizika, optika we elektronika milli institutynyň alymlary itleriň üýrmesine düşünip bilýän emeli aň (AI) ulgamyny döretdiler. Ilkibaşda adam...

28.06.2024 23:53
4195

Türkmenistanda emeli aň ugry boýunça innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanda emeli aň, robototehnika we awtomatizasiýa, “akylly” oba hojalyk tehnologiýalary, “akylly” öý   we “akylly” şäher, bilim we elektron okuw, sanly lukmançylyk hem-de hyzmatlar ulgamy ýaly ugurlar boýunça...

27.06.2024 01:29
7683

OpenAI emeli aň tarapyndan döredilen ilkinji mahabat wideosyny hödürledi

OpenAI kompaniýasy doly derejede Sora neýroulgamy tarapyndan döredilen ilkinji mahabat wideosyny hödürledi. Toys “R” Us brendini mahabatlandyrýan wideoda Çarlz atly oglanjygyň barýan welosiped dükany görkezilýär...