Alymlar gözýaşdan zarýad alýan mikro-batareýany döretdiler

  • 10.06.2024 21:01
  • 8206
Alymlar gözýaşdan zarýad alýan mikro-batareýany döretdiler

Singapuryň Nanýan tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň gözýaşyndan zarýad alyp bilýän özboluşly batareýany döretdiler. Bu tehnologiýa “Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl: Fantom protokoly” filminde gahrymanlaryň ýüz keşpleri tanamak we gözüň hereketini yzarlamak üçin akylly galtaşykly linzalary ulanýandygyny görkezýän sahna bilen ruhlandy diýip, CNBC ýazýar.

Ýogynlygy bary-ýogy 0,2 mm, adam saçyndan, takmynan, iki esse inçe bolan kiçijik batareýa hemişe göz bilen galtaşykda bolýan akylly linzalar üçin niýetlenendir. Ol gözýaşda saklanýan glýukozadan “iýmitlenýär” we glýukozany siňdirýän ýörite material bilen örtülendir. Adam näçe köp aglasa, akylly linza şonça-da köp işlär.
Ýöne aglamak hökman däl – batareýa bio-ylalaşykly duzly erginiň kömegi bilen zarýad berip bolar. Eger batareýany ergine salsaň, glýukoza natriý we hlorid ionlary bilen reaksiýa girer, bu hem zarýady köpelder. Sekiz sagatlyk himiki zarýad 80% sygymy üpjün etmek üçin ýeterlikdir, bu bolsa linzany birnäçe sagat ulanmak üçin ýeter.
Häzirki wagtda akkumulýatoryň sygymy we naprýaženiýasy pes, ýöne alymlar olary artdyrmagyň üstünde işleýärler. Bazara çykandan soň, batareýanyň bahasy bary-ýogy birnäçe dollar bolar.
Bu işläp taýýarlama diňe bir görüşi gowulandyrmak üçin däl, eýsem, keselleri anyklamak we saglyk ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilinjek akylly galtaşykly linzalary döretmäge tarap möhüm ädimdir.


11.06.2024 15:54
3855

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...

04.06.2024 12:15
11538

Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

Kembrij uniwersitetiniň alymlary sag eliň gyrasyna birikdirilen we bir el bilen zatlary dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler, diýip Hightech neşiri Science portalyna salgylanyp...

04.06.2024 11:40
5325

Alymlar öz-özüni arassalaýan we otaglary sowadýan dury material döretdiler

Karlsrue Tehnologiýa institutynyň (Germaniýa) hünärmenleri aýratynlyklary boýunça adaty aýnadan ýokarda durýan mikrofotoniki köpugurly metamaterial döretdiler. Ony gurluşykda ulanyp bolýar diýip, Nature Communications...

28.05.2024 15:06
11171

Ýaponiýada duzsuz iýmiti duzlaýan “akylly” çemçe oýlanyp tapyldy

Ýaponiýanyň Kirin kompaniýasy täze önüm - iýmitiň tagamynyň duzlulygyny emeli usulda artdyryp biljek elektrik çemçe hödürledi. Enjam gowşak elektrik togy bilen diliň tagam reseptorlarynda hereket edýär, bu adamy...