Adobe-niň täze guraly bulaşyk wideolaryň hilini 8 esse ýokarlandyryp, ony dury görnüşe getirýär

  • 29.04.2024 22:12
  • 9539
Adobe-niň täze guraly bulaşyk wideolaryň hilini 8 esse ýokarlandyryp, ony dury görnüşe getirýär

Adobe Research-iň wideo we emeli aň boýunça inženerler topary VideoGigaGAN atly gural döretdi. Bu bulaşyk wideolary dury şekillere öwrüp bilýän emeli aňly programmadyr diýip, TechXplore-e salgylanýan Mail.ru habar berýär.

VideoGigaGAN ulgamy dury we aýdyň wideonyň nähili  görnüşde bolmalydygyny öwretmek üçin döredijilikli-bäsdeşlik nerw ulgamyny (GAN) ulanýar. Döredijiler çykýan wideonyň bir böleginiň ulgam reýtinglerine esaslanyp, VideoGigaGAN tarapyndan doly sintez edilendigini boýun alýarlar. Mysal üçin, ýokary durulygy gazanmak üçin wideo deriniň deşijekleri, gözüň töweregindäki ýygyrtlar, hatda kirpikler hem goşulyp bilner, ýagny emeli aň zerur elementleri “goşuşdyryp”, üstüni ýetirýär. Soňra wideo kadrlarynyň arasyndaky yzygiderliligi üpjün etmek üçin “akym bilen dolandyrylýan paýlaýyş moduly” goşulýar.
Hünärmenleriň sözlerine görä, ulgam wideonyň hilini sekiz esse ýokarlandyryp biler.
Adobe programmany haçan umumy ulanylyşa goýberjegini entek takyklamady.


15.05.2024 07:07
2198

OpenAI ses, tekst we görüş bilen işläp bilýän GPT-4o hödürledi

OpenAI kompaniýasy GPT-4o generatiw emeli intellektli dil modeliniň täze wersiýasyny hödürledi. Modeliň täze we has ösen görnüşi söz tekst we wideo bilen işlemäge ukyplydyr. Muny onuň adyndaky "o", ýagny "omni"...

03.04.2024 12:39
1769

OpenAI sesi klonlaýjy gural bolan Voice Engine bilen tanyşdyrdy

OpenAI islendik adamyň gepleýşine meňzedip hakyky sesleri döretmäge mümkinçilik berýän Voice Engine guralynyň işe başlandygyny habar berdi. Sesi klonlamak üçin tehnologiýa bary-ýogy 15 sekuntlyk ses nusgasy gerek...

15.03.2024 16:10
3264

Programmany tutuşlaýyn özbaşdak taýýarlamaga ukyply emeli aň hödürlendi

Cognition amerikan kompaniýasy inžener-programmistiň ähli işini özbaşdak ýerine ýetirmäge ukyply Devin neýroulgamyny hödürledi. Emeli aň diňe bir programmistlere kod ýazmaga kömek etmän, eýsem taslamalary özbaşdak...

04.02.2024 23:56
7230

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...