Ýaponiýada duzsuz iýmiti duzlaýan “akylly” çemçe oýlanyp tapyldy

  • 28.05.2024 15:06
  • 11222
Ýaponiýada duzsuz iýmiti duzlaýan “akylly” çemçe oýlanyp tapyldy

Ýaponiýanyň Kirin kompaniýasy täze önüm - iýmitiň tagamynyň duzlulygyny emeli usulda artdyryp biljek elektrik çemçe hödürledi.

Enjam gowşak elektrik togy bilen diliň tagam reseptorlarynda hereket edýär, bu adamy iýmiti asyl ýagdaýyndan has duzly duýmaga mejbur edýär: "Bu, batareýany ýalamak ýaly" diýip, Mail.ru ýazýar
Elektrik gyjyndyrmasy gaty ýeňil we bedene zyýan bermeýär.
Işläp düzüjiler, bu usul bilen tagamy ýitirmän duz sarp etmegi azaldyp boljakdygyny öňe sürýärler. Täze önüm ýürek keseli, gipertoniýa we çiş ýaly duzuň aşa köp sarp edilmeginden döreýän keselleriň howpuny azaltmak üçin niýetlenendir. Öň TmCars, duzuň aşa köp sarp edilmeginiň ilatyň saglygyna nähili täsir edýändigi barada BSGG-nyň maglumatlaryny mysal getiripdi. Gurama her gün 2000-2300 mg natriý sarp etmegi maslahat berýär, bu bolsa 5-6 gr duza deňdir. Ortaça adam iki esse köp sarp edýär.
Kirin-den gelen täze çemçäniň bahasy 9,800 ýena (takmynan 62 dollar).


Geçen ýyl, şuňa meňzeş taslamanyň Amerikanyň SpoonTEK startapy tarapyndan hödürlenendigini belläp geçeliň. Şeýle-de bolsa, olar hasam öňe gitdiler - çemçe ähli tagamlara täsir edýär, şol sanda süýji iýilende şeker kabul edilmegini çäklendirip bilýär.
Mundan başga-da, çemçe aýratyn idegi talap etmeýär - nahardan soň ony aňsatlyk bilen suwda ýuwup bolýar. Enjamyň içki elementlerine zeper ýetip biljekdigi sebäpli, önümi gap-gaç ýuwýan maşyna salmazlyk maslahat berilýär.
Garşy görkezmeler: enjamy kardiostimulýatorlar ýaly elektrik lukmançylyk enjamlary oturdylan adamlara ulanmak maslahat berilmeýär.


düýn 16:03
8622

Dermansyz uklamaga kömek edýän daňy döredildi. Ony göze däl-de, maňlaýyňa dakmaly

Barlaglara görä, dünýäniň uly ýaşly ilatynyň 80%-i uky babatda belli bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu zerurlygy kanagatlandyrmak üçin Elemind kompaniýasy Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT)...

16.06.2024 08:41
4352

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
10983

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7650

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...