Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

  • 04.06.2024 12:15
  • 11740
Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

Kembrij uniwersitetiniň alymlary sag eliň gyrasyna birikdirilen we bir el bilen zatlary dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler, diýip Hightech neşiri Science portalyna salgylanyp habar berýär.

Protez aýaklaryň uly barmaklarynyň aşagynda ýerleşýän basyş datçikleri bilen dolandyrylýar we predmetleri almaga, çüýşeleri açmaga, kartlary tertiplemäge we hatda bananyň gabygyny aýyrmaga mümkinçilik berýär.
Synag wagtynda, meýletinçiler enjamy çalt özleşdirdiler, dürli ýumuşlary, şol sanda ownuk zatlary manipulirlemegi başardylar. Gatnaşanlaryň 99,3% tabşyryklary birnäçe synanyşykdan soň ýerine ýetirdiler we 98% ilkinji minutda protezleri özleşdirdi.
Işläp düzüjiler “Üçünji uly barmagyň” erkekler, aýallar, çagalar we garrylar tarapyndan ulanylyp bilinjekdigini bellediler. Häzirki wagtda topar doly işleýän protez döretmäge synanyşyp, tehnologiýany kämilleşdirmäge dowam edýär.


18.06.2024 16:03
11136

Dermansyz uklamaga kömek edýän daňy döredildi. Ony göze däl-de, maňlaýyňa dakmaly

Barlaglara görä, dünýäniň uly ýaşly ilatynyň 80%-i uky babatda belli bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu zerurlygy kanagatlandyrmak üçin Elemind kompaniýasy Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT)...

16.06.2024 08:41
4625

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
11402

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
8007

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...