ChatGPT goldawly innowasion akylly äýnek hödürlendi. Ol nämeleri başarýar?

  • 10.06.2024 13:44
  • 5203
ChatGPT goldawly innowasion akylly äýnek hödürlendi. Ol nämeleri başarýar?

Innovative Eyewear ChatGPT çat-botuna çatylan Eddi Bauer akylly äýnekleriniň täze toplumyny çykardy. Dört modelde (Horizon, Navigator, Velocity we Explorer) çykarylan äýnek iki mikrofon we dört dinamik bilen üpjün edilendir, bu bolsa ulanyjylara ses kömekçilerini (Siri we ChatGPT) işjeňleşdirmäge we soraglara jogap almaga mümkinçilik berýär.

ChatGPT-i işjeňleşdirmek üçin “Lýusid” diýen buýrugy aýtmak ýeterlik. Şondan soň AI kömekçisi haýyşlary ýerine ýetirmäge taýyn bolar. Äýnek hat taýýarlamaga, tekstleri gysgaltmaga ýa-da terjime etmäge kömek edip biler.
Eddi Bauer äýnegi ChatGPT goldawyndan başga-da, beýleki birnäçe aýratynlyklary hödürleýär:

  • Jaňlary kabul etmek;
  • Saz goýbermek;
  • Smartfondaky programmalary dolandyrmak;
  • Duýgur dolandyryş;
  • Batareýasy 12 sagada çenli işläp bilýär.

Eddie Bauer toplumy iPhone-a gowy çatylýar (ýakyn wagtda Android bilen çatyp bolýan görnüşi hem çykar”). Äýnegi 30 metre çenli aralykdan Bluetooth 5.2 arkaly smartfona birikdirip bolýar. Topluma zarýad beriji dok-stansiýa hem girýär.
Eddi Bauer äýneginiň reseptursyz modeliniň bahasy 229 dollardan, resepturly modeliniňki 249 dollardan başlaýar. Olary resmi Lýusid web sahypasyndan satyn alyp bolar.


düýn 13:54
1184

Apple kompaniýasy Apple Intelligence emeli aň sistemasyny hödürledi

Apple kompaniýasy WWDC 2024 konferensiýasynda emeli aň sistemasy Apple Intelligence-i (AI) hödürledi. Ol iOS 18-e, iPadOS 18-e we macOS Sequoia-a giriziler. Üýtgeşmeleriň arasynda emeli aňa gelýän duýduryşlary...

11.06.2024 15:54
3650

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...

06.06.2024 15:09
5910

Çaga çüýşelerindäki süýdüň hiline gözegçilik etmek üçin akylly enjam döredildi

Florida ştatynyň VebaBaby start-apy, çaga çüýşeleri üçin dünýäde ilkinji akylly datçik bolan Veba-ny hödürledi. Gadjet çagalaryň süýdüniň hiline gözegçilik etmäge kömek edýär we önümiň möhleti gutaranda duýduryş...

06.06.2024 15:07
5292

Jaň sagadynyň sesine hereketlenýän akylly krowat döredildi

Xiaomi-den üýtgeşik krowatly wideo sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy diýip, Mail.ru ýazýar. Jaň sagady işlände krowat kese şekilinden diwanyň şekiline meňzeş ýagdaýa gelýär. Bu funksiýa adamlaryň wagtynda oýanyp...