Çaga çüýşelerindäki süýdüň hiline gözegçilik etmek üçin akylly enjam döredildi

  • 06.06.2024 15:09
  • 6068
Çaga çüýşelerindäki süýdüň hiline gözegçilik etmek üçin akylly enjam döredildi

Florida ştatynyň VebaBaby start-apy, çaga çüýşeleri üçin dünýäde ilkinji akylly datçik bolan Veba-ny hödürledi. Gadjet çagalaryň süýdüniň hiline gözegçilik etmäge kömek edýär we önümiň möhleti gutaranda duýduryş berýär.

Veba-ny döretmek pikiri möhleti gutaran süýt sebäpli çagasy kesellän amerikaly Leýmon Brýustere degişlidir.
Veba içine taýmer, temperatura datçigi we akselerometr gurnalan plastik “şaýbaly” bilezikdir. Bu komponentler enjama süýdüň saklanyş wagtyny, temperaturasyny we çüýşäniň näçe gezek ulanylýandygyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.
Veba-ny ulanmak aňsat: çüýşäni silkiň we görkeziji çaga süýdi berip boljakdygyny (ýaşyl) ýa-da bolmajakdygyny (gyzyl) görkezer.
Şeýle hem gadjeti Bluetooth arkaly smartfona birikdirip bolýar. Programmada doldurylan çüýşeleriň hemmesini we saklanyş wagtyny görüp bilersiňiz, şeýle hem ýitirilen çüýşäni gözlemek üçin signaly işjeňleşdirip bilersiňiz – gadjet ses berer, bu bolsa ýitirilen çüýşäni tapmaga mümkinçilik berer.
Veba häzirki wagtda Kickstarter-daky bir taslamadyr, ýöne gerekli serişdeler ýygnalsa, şu tomus köpçülikleýin önümçilige başlar. Bahasy takmynan 100 dollar bolar.


16.06.2024 08:41
4242

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
10858

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7560

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...

11.06.2024 15:54
3892

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...