3437

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

Apple awtonom awtomobilini döretmek taslamasy baradaky täze gürrüňlerden soň, Kaliforniýadaky kompaniýanyň paýnamalary iň ýokary derejä ýetdi. Tehnologiýa ägirdiniň bazar kapitallaşdyrmasy 2,62 trillion dollara...

7616

Ilon Mask Tesla-daky paýnamalarynyň bir bölegini satdy

Tesla-nyň esaslandyryjysy we baş direktory Ilon Mask kompaniýadaky paýnamalarynyň bir bölegini 1,1 mlrd dollardan gowrak baha satdy. Bu barada maliýe resminamalaryna salgylanyp, CNBC teleýaýlymy habar berýär. Muny www...

4572

Xiaomi Pakistanda hem smartfon öndürip başlar

Hytaýyň IT ägirdi 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Pakistanda Redmi we POCO smartfonlaryny ýygnap başlar. Bu barada Xiaomi-niň ýerli hyzmatdaşy Air Link Communication Limited kompaniýasynyň beýannamasynda aýdylýar...

4630

SpaceX Hindistanda golçur kärhanasyny döretdi

Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasynyň bölümçesi Starlink Hindistanda golçur kärhanasyny döretdi. Kompaniýa Hindistanyň hökümetinden rugsat alan ýagdaýynda 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan ýurtda hemra aragatnaşygy arkaly...

1906

Apple-iň çärýek girdejisi 29% ýokarlandy

2021-nji ýylyň geçen çärýeginiň jemi boýunça Apple amerikan kompaniýasynyň girdejisi geçen ýylky görkezijiler bilen deňeşdirilende, 29% ýokarlandy. Muny kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen hasabaty delillendirýär...

1617

Yandex-iň üçünji çärýekdäki arassa girdejisi 62% azaldy

Ýylyň üçünji çärýeginde Yandex kompaniýasynyň arassa girdejisi ep-esli azalyp, bu pese gaçma 62 göterime barabar boldy. Bu barada 1prime.ru habar berdi. Yandex-iň 2021-nji ýylyň üçünji çärýegindäki umumy girdejisi...

4483

Facebook kompaniýasy adyny üýtgedýär, indi ol «Meta» bolar

Facebook amerikan kompaniýasy adyny «Meta» diýip üýtgedýär. Bu barada onuň esaslandyryjysy Mark Sukerberg onlaýn tanyşdyrylyş çäresinde aýtdy diýip, TASS habar berýär. «Indi biz Meta diýlip atlandyrylýarys» diýmek...

1726

Facebook-yň girdejisi ýyllyk hasabynda üçden birine ýokarlandy

Facebook kompaniýasynyň girdejisi şu ýylyň üçünji çärýeginde 2020-nji ýylyň degişli döwründäki görkeziji bilen deňeşdirilende, 35% ýokarlandy. Muny kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen çärýek hasabaty delillendirýär...

3531

Tesla-nyň bahasy ilkinji gezek 1 trln dollara ýetdi

Tesla-nyň bazar kapitallaşdyrmasy 100 müň elektromobil sargyt eden Hertz Global Holdings Inc bilen şertnama baglaşylandygy baradaky täzeligiň esasynda 1 trln dollara ýetdi. Tesla-nyň paýnamalary 9,38%, 993,78 dollara...

1794

Google Play onlaýn dükany tutumlaryny ep-esli azaldýar

Ýakynda Google Play onlaýn dükany tutumlarynyň ep-esli azalýandygyny mälim etdi. Bu barada faktom.ru habar berdi. Tutumlaryň azalmagy oýun kontentiniň we programma üpjünçiliginiň öndürijileri üçin ajaýyp habar...

1311

The Verge: «Facebook» rebrending geçirer

Facebook özüniň diňe bir adybir sosial ulgamy bilen däl, eýsem, önümleriniň tutuş “älemi” bilen utgaşmagy üçin kompaniýanyň adyny üýtgetmekçi bolýar. Bu barada “The Verge” portaly habar berýär. Indi gök “Facebook”...

2828

Panasonic Ýewropada telewizor önümçiligini bes eder

Ýaponiýanyň Panasonic kompaniýasy 2022-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli Çehiýadaky ýeke-täk ýewropa zawodynda telewizor öndürmegini bes eder. Bu barada Nikkei gazetine salgylanyp, www.vesti.ru habar berýär....

5451

Ýewropada täze awtomobilleriň satuwy pese gaçdy

Ýewropada sentýabr aýynyň jemi boýunça ýeňil awtomobilleriň satuwy ep-esli azaldy, bu bolsa birnäçe iri konsernleri zawodlarynda önümçiligi wagtlaýyn togtatmaga mejbur etdi. Bu barada euronews.com habar berýär...

5567

Apple smartfonlaryň adynda S harpyndan doly ýüz öwürdi

iPhone 13 flagman smartfonunyň çykmazyndan öň, Apple amerikan korporasiýasynyň smartfony iPhone 12S ady bilen çykarmagy göz öňünde tutýandygy barada pikirler boldy. Birinjiden, 13-lik san köp ýurtlarda şowsuz hasaplanýar...

4937

Xiaomi çäýnek satuwy boýunça rekord goýdy

Xiaomi smartfonlardan beýleki önümleriň giň bazarlarynda çäýnek satuwy boýunça rekord goýdy. Bu barada ferra.ru habar berdi. “Canalys”-iň soňky hasabatyna görä, Xiaomi smartfonlaryň iberilişi boýunça dünýäde üçünji...