TikTok YouTube bilen bäsdeşlikde blogerler üçin töleg düzgünini üýtgetdi

  • 21.03.2024 05:55
  • 8522
TikTok YouTube bilen bäsdeşlikde blogerler üçin töleg düzgünini üýtgetdi

TikTok sosial ulgamy YouTube we Google bilen bäsdeşligiň esasynda täze Creator Rewards monetizasiýa maksatnamasyny hödürledi. Creator Rewards-yň tölegi hasaplaýyş formulasy dört görkezijä esaslanýar: mazmunyň özboluşlylygyna, wideonyň dowamlylygyna, auditoriýany çekijiligine we gözleg gymmatyna. Bulardan soňky görkeziji platformada gözleg ulgamyny giňeltmek bilen, oýnuň düzgünini üýtgedýär diýip, kz.kursiv.media belleýär.

Bu platformanyň özboluşly, tomaşaça gyzykly we laýklary, teswirleri hem repostlary ýygnaýan, bir minutdan uzak dowam edýän we programmadaky gözleg soraglaryna laýyk gelýän wideolara ähmiýet berjekdigini aňladýar. Aktual gözlegleri öwrenmek üçin kompaniýa Creator Search Insights guralyny ulanmagy teklip edýär. Bu gural şahsy we umumy maglumatlara esaslanyp, döredijä wideo üçin ideýa hödürleýär.
Monetizasiýa maksatnamasyna 18 ýaşdan uly awtorlar gatnaşyp bilýär. Olaryň sahypasynda azyndan 10 müň abunaçy we geçen 30 günde 100 müň tomaşa bolmaly.
2024-nji ýylyň başynda neşir edilen Adobe-yň hasabatyna görä, Birleşen Ştatlaryň bäş ýaşaýjysynyň ikisi TikTok-y brauzer hökmünde ulanýar. Z nesliniň her onunjy wekili Google-da däl-de, TikTok-da maglumat gözleýär.


25.05.2024 23:37
11628

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmek ähtimallygy onuň bäsdeşi Clapper-e meşhurlyk gazandyrýar

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmeginiň mümkindigi baradaky çekişmeleriň ýüze çykmagy bilen, onuň entek az tanalýan bäsdeşi Clapperiň gurnamalary ýokarlandy. Deadline-iň habaryna görä, ABŞ-nyň Kongressi tarapyndan...

26.04.2024 19:49
13385

TikTok ABŞ-da gadagan edildi: ykjam goşundy 9 aýyň içinde satylyp bilner

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden Hytaýyň ByteDance kompaniýasyndan dokuz aýyň içinde TikTok ykjam goşundysyny satmagyny talap edýän kanuna gol çekdi, ýogsam ol ABŞ-nyň çäklerinde gadagan ediler diýip, Wedomosti Reuters...

15.03.2024 09:47
4941

ByteDance hytaý kompaniýasy TikTok-yň amerikan bölegini satmaga borçlandyryldy

ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasy Hytaýyň ByteDance kompaniýasyny gysga wideolar bilen paýlaşmak üçin niýetlenen TikTok-yň amerikan bölegini satmaga borçlandyrýan kanun taslamasyny goldady. Eger kompaniýa bu...

10.03.2024 22:43
6349

Ilon Mask YouTube bilen gidişýär. X sosial ulgamy akylly telewizorlar üçin wideo hyzmatynyň analogyny çykarýar

Ilon Maskyň eýeçiligindäki X sosial ulgamy YouTube-a gönüden-göni bäsdeş boljak akylly telewizorlar üçin wideo programmasyny hödürlemäge taýýarlanýar. Fortune-nyň berýän habaryna görä, X-iň programmasynda YouTube...