ByteDance hytaý kompaniýasy TikTok-yň amerikan bölegini satmaga borçlandyryldy

  • 15.03.2024 09:47
  • 4872
ByteDance hytaý kompaniýasy TikTok-yň amerikan bölegini satmaga borçlandyryldy

ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasy Hytaýyň ByteDance kompaniýasyny gysga wideolar bilen paýlaşmak üçin niýetlenen TikTok-yň amerikan bölegini satmaga borçlandyrýan kanun taslamasyny goldady. Eger kompaniýa bu teklipden ýüz öwürse, TikTok ýurtda doly gadagan ediler.

CNN teleýaýlymynyň maglumatlaryna görä, resminamanyň kabul edilmegine 352 kongresmen ses berdi, 65-isi garşy çykdy. Indi kanun taslamasy Senata iberiler. Prezident Jo Baýden iki palata tarapyndan hem tassyklansa, resminama gol çekjekdigini aýtdy.
Kanun kabul edilen ýagdaýynda, TikTok-yň ByteDance bilen aragatnaşygyny kesmegine bäş aý töweregi wagt berler. Kanun taslamasynyň awtorlary bolup respublikan Maýk Gallaher we demokrat Raja Krişnamurti çykyş etdi. Olar bu başlangyjy howpsuzlyk maksady bilen düşündirdiler.
ABŞ-nyň häkimiýetleri TikTok-yň üsti bilen amerikalylaryň şahsy maglumatlarynyň ýygnalmagyndan ätiýaç edýärler. Hasaplamalara görä, ABŞ-da TikTok-yň 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjysy bar.
Şeýle-de, kanun taslamasy Ak öýüň ýolbaşçysyna beýleki birnäçe ýurt tarapyndan dolandyrylýan beýleki programmalary-da gadagan etmäge hukuk berýär.


21.03.2024 05:55
8401

TikTok YouTube bilen bäsdeşlikde blogerler üçin töleg düzgünini üýtgetdi

TikTok sosial ulgamy YouTube we Google bilen bäsdeşligiň esasynda täze Creator Rewards monetizasiýa maksatnamasyny hödürledi. Creator Rewards-yň tölegi hasaplaýyş formulasy dört görkezijä esaslanýar: mazmunyň özboluşlylygyna...

27.01.2024 09:40
8064

Business Insider TikTok-yň işgärleriniň näçeräk gazanýandygyny aýtdy

TikTok we ByteDance (kompaniýa - sosial ulgamyň eýesi) ABŞ-daky işgärlere sagadyna 29 dollardan başlap, ýylyna 455,6 müň dollara çenli esasy aýlyk hödürleýär. Bu barada köpçülikleýin maglumatlary seljeren Business...

15.12.2023 13:42
6033

TikTok dünýäde 10 milliard dollar gazanan ilkinji oýun däl programma boldy

Data.ai programma seljeriş üpjün edijisiniň soňky maglumatlaryna görä, TikTok 10 milliard dollar girdeji gazanan ilkinji oýun däl ykjam programma boldy. TikTok-yň gysga wideolar programmasynyň işjeň ulanyjysy 2021...

26.10.2023 17:35
4971

YouTube TikTok tarapyndan basyşa garamazdan girdejisini 12,5% ýokarlandyrdy

Alphabet holdinginiň maliýe görkezijileri III çärýegiň jemi boýunça Wall Street analitikleriniň çaklamasyndan ýokary boldy, holdinge degişli bolan YouTube wideo platformasy bolsa 7,95 mlrd dollar mahabat girdejisini...