14872

Forbes: Ilon Mask iň baý amerikalylaryň sanawynda birinji

Tesla Inc.-iň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Ilon Mask Forbes žurnalynyň wersiýasy boýunça 400 sany baý amerikalylaryň sanawynda birinji setire geçdi. Maskyň baýlygy bir ýylyň içinde 60 mlrd dollardanam artdy we...

5463

Apple App Store-däki bahalaryny galdyrýar

5-nji oktýabrdan başlap ýewro ulanýan ähli ýurtlarda we sebitlerde, şeýle hem Çilide, Müsürde, Ýaponiýada, Malaýziýada, Pakistanda, Günorta Koreýada we Wýetnamda App Store-niň içindäki goşundylaryň we goşundylaryň...

8620

Mark Sukerberg ýylyň başyndan bäri $71 mlrd ýitirdi

Meta kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji müdiri Mark Sukerbergiň baýlygy ýylyň başyndan bäri tas iki esse - $71 mlrd azaldy diýip, Bloomberg habar berýär. Bu agentlik tarapyndan düzülýän milliarderleriň indeksinde...

6549

Smart sagatlaryň dünýä bazary ösmegini dowam etdirýär

Counterpoint Technology Market Research kompaniýasy häzirki ýylyň ikinji çärýeginde akylly el sagatlarynyň global bazaryny öwrenmek bilen çykaran netijelerini mälim etdi. Ykdysady kynçylyklara we inflýasiýanyň...

5988

Geçen çärýekde Xiaomi-niň arassa girdejisi 83% pese gaçdy

Xiaomi kompaniýasy smartfonlaryň bazarynda islegiň peselmegi bilen mese-mälim zyýan çekdi. Kompaniýanyň soňky maliýe hasabatyndan görnüşi ýaly, onuň arassa girdejisi görlüp-eşidilmedik 83%, 204 mln dollara çenli...

11564

Samsung 2022-nji ýylda smartfon önümçiligini azaldar

Samsung 2022-nji ýyl üçin strategik meýilnamasyna gaýtadan seredýär we smartfonlaryň çykarylyşynyň meýilnamasyny 300 milliondan 260 milliona çenli azaldýar diýip, Günorta Koreýanyň TheElec neşiri habar berýär....

4525

Warner Bros II çärýegi arassa ýitgi bilen tamamlady

WarnerMedia-nyň (AT&T Inc.-yň mediabölümçesi) Discovery Inc. bilen birleşmegi netijesinde döredilen Warner Bros. Discovery amerikan mediakompaniýasy ikinji çärýekde arassa ýitgi aldy, girdeji bolsa garaşylandan...

3545

Dünýäde çip satuwy iýun aýynda 13,3% ýokarlandy

Iýun aýynda ýarym geçirijileriň global satuwy 13,3% - geçen ýylyň degişli aýyndaky 44,85 mlrd dollar bilen deňeşdirilende, 50,82 mlrd dollara çenli ýokarlandy. Bu barada Ýarym geçiriji senagat assosiasiýasynyň...

4200

Apple-iň arassa girdejisi geçen çärýek $2,3 mlrd azaldy

Apple amerikan kompaniýasynyň arassa girdejisi geçen çärýek geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende $2,3 mlrd azaldy. Şeýle maglumatlar kompaniýanyň maliýe hasabatyndan gelip çykýar. 25-nji iýunda tamamlanan...

3067

General Motors çärýeklik arassa girdejisini 40% azaltdy

Amerikan awtoöndürijisi General Motors (GM) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 40% azaltdy, şol bir wagtyň özünde düzedilen görkeziji bazaryň garaşanyny ödemedi. Bu barada interfax.ru habar berýär...

3503

LVMH ýarymýyllyk arassa girdejisini 23% ýokarlandyrdy

Dünýäniň iň uly lýuks harytlary öndürijisi LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA lokdaunlar sebäpli Hytaýda satuwyň pese gaçyşynyň öwezini dolan ABŞ-da we Ýewropada islegiň dikeldilmegi netijesinde 2022-nji ýylyň...