11293

ABŞ-da "akylly" gulakhalkalar oýlanyp tapyldy

Waşington uniwersitetiniň (WU) alymlary saglyk görkezijilerini ýygnamak üçin döredilen, dakynyp bolýan tehnologiýanyň täze görnüşli konsepsiýasyny döretdiler. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň web sahypasynda habar...

7370

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...

5029

ABŞ-da gidrogelden elektron «deri» döredildi

Adam derisi – adamyň daşarky dünýä bilen baglanyşygyny üpjün edýän iň uly organdyr. Ol galtaşyga, temperatura we basyşa duýgurdyr. Bu häsiýetleri emeli materiallarda döretmek örän kyndyr. ABŞ-nyň Tehas uniwersitetiniň...

10275

Hytaýly alymlar garramagy haýalladýan mehanizm döretdiler

Hytaýly alymlar garramagy haýalladyp bilýän mehanizm döretdiler. Oýlap tapyjylar nanotehnologiýa arkaly karkas implantyny döretdiler. Onuň maksady adam bedenini wodorod bilen üpjün etmekden ybaratdyr. Bu madda...