4205

Apple-iň arassa girdejisi geçen çärýek $2,3 mlrd azaldy

Apple amerikan kompaniýasynyň arassa girdejisi geçen çärýek geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende $2,3 mlrd azaldy. Şeýle maglumatlar kompaniýanyň maliýe hasabatyndan gelip çykýar. 25-nji iýunda tamamlanan...

3088

General Motors çärýeklik arassa girdejisini 40% azaltdy

Amerikan awtoöndürijisi General Motors (GM) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 40% azaltdy, şol bir wagtyň özünde düzedilen görkeziji bazaryň garaşanyny ödemedi. Bu barada interfax.ru habar berýär...

3511

LVMH ýarymýyllyk arassa girdejisini 23% ýokarlandyrdy

Dünýäniň iň uly lýuks harytlary öndürijisi LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA lokdaunlar sebäpli Hytaýda satuwyň pese gaçyşynyň öwezini dolan ABŞ-da we Ýewropada islegiň dikeldilmegi netijesinde 2022-nji ýylyň...

3028

Ford täze döredilen bölümçesiniň işgärlerini 25% azaldar

Amerikan awtomobil öndürijisi Ford geljek hepdelerde 8 müň adamy işden çykarar. Kompaniýa elektromobilleriň önümçiligini giňelder diýip, Bloomberg habar berýär. Muny incrussia.ru ýetirýär. Işden aýrylmak içerki...

14159

Twitter Ilon Masky kazyýete berdi

Twitter sosial ulgamyna eýe bolan adybir kompaniýa milliarder Ilon Masky amerikan kompaniýasynyň satyn alynmagyny tamamlamaga mejbur etmek maksady bilen kazyýete ýüz tutdy. Bu barada Delawer ştatynyň kazyýetine...

25602

Rianna ABŞ-nyň iň ýaş self-made milliarderi boldy

Amerikaly aýdymçy Rianna ABŞ-da iň ýaş self-made milliarder diýlip yglan edildi. Ol “Forbes-iň” wersiýasyna görä, özbaşdak üstünlik gazanmagy başaran iň baý aýallaryň sanawyna girizildi diýip, afisha.bigmir.net habar...

5755

Netflix 300 işgärini işden çykarýar

Netflix abunaçylaryň sanynyň ep-esli azalmagy we netijede, kompaniýanyň girdejileriniň hem-de onuň paýnamalarynyň bahasynyň peselmegi sebäpli 300 iş ornuny kemeldýär. Bu barada Euronews habar berýär. Bu eýýäm ikinji...

8840

Reuters: Toshiba 22 mlrd dollara satyn alnyp bilner

Birnäçe alyjy Ýaponiýanyň Toshiba korporasiýasyny satyn almaga gyzyklanma bildirýär we bu şertnama üçin, takmynan, 22 mlrd dollar teklip etmegi göz öňünde tutýar. Bu barada Reuters agentligi habar berdi diýip,...

6616

Chanel moda öýüniň eýeleri 5 mlrd dollar diwidend aldylar

Chanel moda öýüniň eýeleri bolan doganlar Werthaýmerler 2021-nji ýylda diwidend görnüşinde 5 mlrd dollar gazandylar. Bu barada gazeta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär. 2021-nji ýylda Alen we Žerar Kaýman adalarynda...

27040

Samsung öz mahabatynda ýalňyşlyk bilen iPhone-y ulandy

Her bir adam ýalňyşyp biler. Samsung-yň işgäri hem ýalňyşmakdan halas däl. Ol Samsung Members-iň goşundysynyň mahabat kampaniýasy üçin Apple iPhone-nyň şekilini ulandy. Öňdebaryjy Apple we Samsung, şeýle seretseň...

6141

Apple Hytaýda planşet öndürmegini bes eder

Apple iPad planşetleriniň önümçiligini Hytaýdan Wýetnama geçirer. Bu barada Nikkei Asia agentligi habar berdi diýip, lenta.ru belleýär.  Ýakyn wagtda amerikan kompaniýasy Wýetnamda planşet öndürip başlar. Öň, Apple...

10258

Honor Hytaýyň bazarynda Huawei bilen Xiaomi-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasyndan aýrylmak bilen Honor kämilleşmegini dowam etdirýär. Counterpoint kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginiň jemi boýunça Hytaýda Honor bazaryň 16,9%-ini eýeläp, dördünji...

3651

Apple-iň üç aýky girdejisi 97,3 mlrd dollara çenli artdy

Geçen üç aýyň jemi boýunça Apple kompaniýasynyň girdejisi, öten ýylyň görkezijisi bilen deňeşdirilende, 9% artdy diýip, Trend habar berýär. 26-njy martda tamamlanan üç aýlyk hasabat döwrüniň dowamynda Apple-iň...

2915

Meta-nyň paýnamalary 13% ýokarlandy

Meta amerikan korporasiýasynyň paýnamalary soňky 10 ýylda girdejiniň 7% bolan ($27,91 mlrd) iň pes çärýek ösüşini hasaba alandygyna garamazdan, 13% ýokarlandy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär diýip, TASS...