11474

Toyota dünýädäki awtomobil önümçiligini 10% azaldar

Ýaponiýanyň iň uly awtokonserni Toyota Motor şu ýylyň maý aýynda dünýädäki zawodlarynda awtomobil önümçiligini 700 müňe çenli ýa-da ilkibaşda meýilleşdirilen derejeden 10% azaldar. Bu barada Nikkei gazeti habar...

24996

Chery Toyota Camry-niň bäsdeşi bilen tanyşdyrdy

Chery kompaniýasy  Toyota Camry we Kia K5 bilen bäsdeşlik etjek täze flagman sedanynyň ilkinji suratlaryny çap etdi. Arrizo 8 atly awtoulag Pekiniň awtosalonynda görkeziler. Arrizo 8, özünden öňkülere garanda,...

7071

Kanada öz elektrokaryny çykarar

2023-nji ýylyň CES sergisinde Kanadada işlenip taýýarlanjak we ýygnaljak Project Arrow elektrokrossoweri tanyşdyrylar. Taslamanyň maksady — bu ulagy döretmek üçin,  ýurduň ätiýaçlyk şaýlaryň aňrybaş mümkin bolan...

10030

Porsche Ýewropadan daşarda ilkinji zawodyny açdy

Porsche kompaniýasy häzire çenli ähli awtomobillerini Ýewropada öndürýärdi. Germaniýadan başga-da awtoulaglar Slowakiýada hem çykarylýar. Öň iki orunlyk Porsche Boxster awtoulagy Finlýandiýa-da ýygnalýardy. Indi...

9215

Toýota ABŞ-da geçginliligi boýunça GM-dan öňe geçdi

ABŞ-yň bazarynda haýran galdyryjy statistik hadysa bolup geçdi. 2021-nji ýylyň üç çärýeginiň netijeleri boýunça satuwlaryň korporatiw reýtinginde Toyota General Motors konsernini yza süýşürip, birinji ýeri eýeledi...

31982

2022-nji ýylyň täze Toyota Avalony resmi taýdan tanyşdyryldy

Birnäçe aý mundan owal ýapon konserni doly ölçegli sedan Avalony, bu modele islegiň peselýändigi sebäpli, ABŞ-yň bazaryndan aýyrýandygyny mälim etdi. Munuň tersine, Hytaýda bu modeliň satuwy öňdäki hatarlarda durýar...

5445

Maserati ykjam Crecale wnedorožnigi bilen tanyşdyrdy

Maserati kompaniýasy taryhynda ikinji wnedorožnigi - SUV Crecale bilen tanyşdyrdy. Bu täze çykan ulag Porsche Macan-yň bäsdeşi bolar. Ulag güýç berýän gurluşlaryň birnäçesine eýe boldy. Kiçi wersiýasynda krossoweri...

5106

Lamborghini 2022-nji ýylda dört sany täze görnüş çykarar

Lamborghini kompaniýasy şu ýylyň dowamynda birbada dört sany täze görnüş goýberer diýip, şereketiň maliýe netijeleri hakyndaky hasabatyna salgylanýan Motor1 ýazýar. Superkar Nuracan bilen krossower Urus hersi ikiden...

6757

Audi täze konseptual elektromobilini hödürledi

Audi nemes kompaniýasy A6 Avant e-tron konseptual elektriki uniwersalyny hödürledi. 17-nji martda brendiň metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, modeliň daşky görnüşi 2021-nji ýylda hödürlenen liftbek A6 e-tron...

6467

Alpina brendi BMW kompaniýasynyň düzümine girdi

Alpina nemes firmasy BMW awtoulaglarynyň kuwwatly wersiýalarynyň üsti bilen giň meşhurlyk gazandy. Ýaňy-ýakynda brend BMW kompaniýasynyň düzümine girizildi. Alpina 1983-nji ýylda resmi ýagdaýda ulag öndürijiniň...

7651

Eýranda ilkinji elektrobus ulanyşa goýberildi

Ýekşenbe güni Eýranyň iň iri "Iran Hodro" awtomobil gurluşyk kompaniýasy öz öndüren ilkinji elektrik awtobusyny ulanyşa goýberdi. Elektrobus soňky 16 aýyň dowamynda "Iran Hodro" kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanan...

21756

Dünýädäki iň uzyn awtomobil gaýtadan dikeldildi

Dünýädäki iň uzyn awtomobil hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen meşhur American Dream limuzini doly derejede dikeldildi. Bu işe heniz 2020-nji ýylda başlanypdy, birnäçe ýyldan soň awtoulag öňki görnüşine...

6362

Russiýada Porsche Macan T çykarylar

Porsche-niň Russiýadaky dilerleri model hatarynda Macan bilen Macan S-iň aralygynda ýerleşýän Macan T krossoweriniň “sport” görnüşine sargytlary kabul edip başladylar.  Awtomobil 265 at güýjüni we 400 Nm güýç pursatyny...

4137

Alfa Romeo-nyň ilkinji elektromobili 2024-nji ýylda çykar

Alfa Romeo-nyň ilkinji doly derejeli elektrik modeli 2024-nji ýylda çykar. Bu Brennero atly kiçijik krossower bolar diýip, italýan markasynyň başlygy Žan-Filipp Imparato salgylanyp, Automotive News Europe neşiri...

8703

Mercedes-Benz ABŞ-da A-Class model hataryny satuwdan aýyrdy

Mercedes-Benz ABŞ-daky ähli dilerlere resmi memorandum iberdi, onda 2022-nji model ýylynyň ahyrynda A-Class hatarynyň ABŞ-da brendiň model hataryndan ýitjekdigi aýdylýar. Geçen ýylyň ahyrynda Mercedes amerikan...

7054

Audi iki ykjam modelini önümçilikden aýyrýar

Audi 2016-njy ýylda hödürlenen Q2 ykjam krossoweriniň mirasdüşerini çykarmak islemeýär. Şeýle-de, nemes kompaniýasy önümçilikden özüniň iň kiçi modeli bolan A1-i aýyrýar. Bu barada “Handelsblatt” neşirine Ingolştadtdan...

11355

Gazagystan awtomobil eksportyny ep-esli ýokarlandyrdy

2021-nji ýylyň 10 aýynyň jemi boýunça Gazagystandan 9 390 awtomobil eksport edildi, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 74,9 göterim köpdür. Bu barada Gazagystanyň Statistiki komitetine salgylanyp...