8772

2023-nji ýylyň «Oskar» baýragyna dalaşgärler belli boldy

Jeýms Kemeronyň “Awatar: Suwuň ýoly”, Stiwen Spilbergiň “Fabelmanlar” we Martin MakDonanyň “Inişeriniň Banşisi” filmleri “Iň gowy film” nominasiýasynda “Oskar” baýragyna dalaş ederler. Bu barada baýragyň guramaçylary...

13432

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...

16240

Raşid Meredow Daşkentde Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

24-nji ýanwarda Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Duşuşyk türkmen wekiliýetiniň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň...

17514

Ylýas Öwezow Köýtendag etrabyna täze häkim bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Allakulyýew Söhbet, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Döwlet...

19890

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

30278

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher prokuraturasy döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň umumy işgär sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher prokuraturasy döredildi. Degişli resminama döwlet...

10465

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýeti döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň kazyýetleriniň umumy işgär sanynyň hem-de kazylarynyň umumy sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýeti döredildi....

10460

«Awatar 2-niň» girdejisi 2 milliard dollardan geçdi

Geçen dynç günleri «Awatar: Suwuň ýoly» filminiň girdejisi 2 milliard dollardan geçdi.  Bu netijä ýetmek üçin filme on ýyl mundan ozal birinji filmden ýedi gün az geçdi. Bu hepde eýýäm sikwel «Ar alyjylar: Tükeniksizligiň...

21458

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

10996

Žoze Aldo UFC-niň Şöhratlar zalyna girdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýarym ýeňil agramda öňki çempiony braziliýaly Žoze Aldo amerikan promouşeniniň Şöhratlar zalyna girizildi. Bu barada Rio-de-Žaneýroda geçirilen UFC 283 turnirinde yglan edildi...

19309

Futbolçy Aşraf Hakimi ýylyň iň gowy arap türgeni boldy

Marokkonyň futbol ýygyndysynyň we “Pari Sen-Žermeniň” goragçysy Aşraf Hakimi 2022-nji ýylyň iň gowy arap türgeni diýlip saýlandy. Bu barada fransuz klubunyň Twitter sahypasynda habar berilýär diýip, RIA Nowosti...