1947

Aşgabatda teatr sungatynyň halkara festiwaly geçirilýär

Aşgabatda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwaly açyldy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan sahna sungatynyň forumy Aşgabatda dünýä döwletleriniň 12-sinden, şol sanda...

1998

Hasyl toýy mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasy

Şu ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde Hasyl toýy mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasy belli edildi. Çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

28944

Puşman etmedik duşman

Geçen ýekşenbe güni Internetde ýaýradylan şum habar her bir türkmenistanlynyň kalbyny lerzana getirdi. Dünýäniň islendik milletinde hem kimdir biriniň aradan çykandygy hakynda habary ýaýratmak gelşiksiz hasaplanylýar...

33151

Aşgabatda ýaşaýyş jaýynda gaz partlamasy boldy

16-njy iýulda takmynan ir sagat 7:20 töweregi Aşgabadyň 10-njy kiçi etrapçasynda gaz partlamasy boldy. Bu barada Turkmenportal agentligi habar berýär. A.Niýazow köçesiniň, 1-nji geçelgesiniň 12-nji öýüniň, 2-nji...