6387

Buick markasy täze logotip hödürledi

Buick awtomobil markasy täze logotip hödürledi. Ol 2023-nji ýyldan awtoulaglarda peýda bolup başlar. Logotip marka tarapyndan 1960-njy ýyldan bäri ulanylýan we öz köküni kompaniýany esaslandyryjy Dewid Danbar Býuikiň...

12440

BMW täze nesliň X1 krossowerini hödürledi

BMW kompaniýasy üçünji nesliň X1 krossowerini hödürledi. Awtoulagy adaty içerki ýangyç hereketlendirijileri hem-de elektrikleşdirilen güýç gurluşy bilen satyn almak bolýar. Kompaniýanyň metbugat gullugynyň habar...

18837

Toyota demi duýýan täze ulgamy hödürledi

Toyota Cabin Awareness diýip at alan täze howpsuzlyk konsepsiýasyny hödürledi. Onuň manysy awtoulagyň salonda adamlaryň ýa-da öý haýwanlarynyň galmazlygyna gözegçilik edip bilmegidir. Munuň üçin ulag salondaky...

21165

Lexus RX krossoweriniň täze nesli bilen tanyşdyrdy

Lexus RX krossoweriniň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Bu eýýäm RX-iň bäşinji neslidir. Täze modeliň esasy aýratynlyklary barada gürrüň berýäris. RX-iň bäşinji nesli täze platformanyň üstünde gurlandyr — ol GA-K (...

18479

Toyota ýene-de önümçiligini azaldýar

Toyota mikroçipleriň ýetmezçiligi we koronawirus ýaýrandan soň Hytaýda karantine geçilmegi sebäpli awtoulaglarynyň önümçiligini ýene-de çäklendirýändigini mälim etdi. Reuters-iň maglumatlaryna görä, 2022-nji ýylyň...

13125

Mercedes-Benz dilerlerden ýüz öwrer

Mercedes-Benz kompaniýasy distribýutor ulgamyny kämilleşdirmegiň çäginde diler merkezleriniň sanyny Germaniýada 15-20% we tutuş dünýäde 10% azaldar. Bu barada “Automotive News” habar berýär diýip, Day.Az belleýär...

16595

BMW awtoulaglaryny dilersiz satyp başlamagy karar etdi

BMW geljekde awtoulaglary satmagyň «agent» diýilýän görnüşine geçmegi we kem-kemden däp bolan araçyl (diler) merkezlerinden ýüz öwürmegi meýilleşdirýär diýip, Automotive News Europe habar berýär.  «Häzirki wagtda...

16229

Hyundai sedan Sonata-ny önümçilikden aýrar

Hyundai kompaniýasy sedan Sonata-ny öndürmegi kem-kemden bes etmek kararyna geldi. Şereketdäki çeşmelere salgylanýan Chosun neşiriniň ýazyşy ýaly, 2025-nji ýylda modeliň täze neslini çykarmak meýilleşdirilenem...

14483

BMW täzelenen sedan we uniwersal 3-Series bilen tanyşdyrdy

BMW kompaniýasy täzelenen sedany we uniwersal 3-Series-i köpçülige görkezdi. Durky täzelenenden soň awtoulaglaryň daş görnüşi üýtgedi, şeýle-de, täze opsiýa we salona eýe boldy. Täze görnüşli 3-Series-i Г görnüşli...

23047

1-nji iýunda Lexus RX krossoweriniň täze nesli tanyşdyrylar

Bu Lexus RX krossoweriniň bäşinji nesliniň birinji tizeridir, onuň tanyşdyrylyşyny 1-nji iýunda geçirmek bellenildi. Bu bildiriş duýdansyz bolsa-da, modeliň ösüşi meýilnama boýunça gidýär, krossoweriň dördünji...

17828

Ýewropada awtoulaglaryň satuwy 20,6% pese gaçdy

Ýewropada täze awtoulaglaryň satuwy 2022-nji ýylyň aprelinde 20,6%, 684 506 ulaga çenli azaldy diýip, Ulag öndürijileriň ýewropa assosiasiasy (ACEA) habar berýär. Pandemiýa sebäpli aglaba awtosalonlaryň ýapylan...

7304

Nissan 2021-nji maliýe ýylynda $1,6 mlrd girdeji gazandy

Ýaponiýanyň Nissan awtokonserni 2021-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça (2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlandy) 215,5 mlrd iýena (takmynan, $1,6 mlrd) möçberinde girdeji gazandy. Hasabat kompaniýanyň saýtynda...

11827

BMW maý aýynda X1 krossoweriniň täze neslini tanyşdyrar

BMW kompaniýasy 2022-nji ýylyň maý aýynyň başynda tanyşdyryljak ykjam X1 krossoweriniň  tizerini ýaýratdy. Modeliň adaty içinden ot alýan hereketlendirijili görnüşem, dolulygyna toguň güýji bilen işleýän görnüşem...

5483

Nissan konserni Datsun awtomobiliniň önümçiligini bes eder

Ýaponiýanyň Nissan Motor konserni Datsun brendi bilen awtomobil öndürmegi bes eder. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi. Muny TASS-a salgylanyp, Trend ýetirýär.  Onuň maglumatlaryna görä, Nissan boşadylan resurslary...

7802

Hyundai sürüjiniň gözüni skaner etmäge patent aldy

Eýýäm şu wagt käbir ulaglar sürüjini barmak yzyndan tanamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylýar. Meselem, Toyota Land Cruiser 300-iň täze neslinde we Genesis GV70 krossowerinde şeýle opsiýa bar. Ýöne Hyundai has ileri...

3924

GM gözükdirijisiz işleýän okuw awtoulagyny patentledi

General Motors konserni ulag sürmegi öwretmäge niýetlenen gözükdirijisiz işleýän awtoulagy patentlemek isleýär. Degişli sargyt ABŞ-yň Patentler we haryt nyşanlary boýunça ofisiniň bazasynda ýerleşdirilen. Resminamada...

12988

Toyota kompaniýasy meşhur Crown sedanyny krossowere öwrer

Toyota kompaniýasy häzirki wagtda meşhur sedana degişli bolan “Crown” ady bilen krossower çykarar. Bu barada kompaniýanyň meýilnamalary bilen tanyş üç çeşmä salgylanyp, Reuters agentligi habar berýär. “Gibrid,...

18495

BMW X7 flagman krossowerini täzeledi

BMW kompaniýasy täzelenen BMW X7 flagman krossoweri bilen tanyşdyrdy. Bawariýa nyşanly iň uly awtoulagyň daşky görnüşi we içi düýpli üýtgeşmä eýe boldy, şeýle tehniki «maňzy» döwrebaplaşdyryldy. Özgerdilen X7-ni...

11469

Toyota dünýädäki awtomobil önümçiligini 10% azaldar

Ýaponiýanyň iň uly awtokonserni Toyota Motor şu ýylyň maý aýynda dünýädäki zawodlarynda awtomobil önümçiligini 700 müňe çenli ýa-da ilkibaşda meýilleşdirilen derejeden 10% azaldar. Bu barada Nikkei gazeti habar...