9782

Aston Martin täze logotipini görkezdi

Aston Martin britan kompaniýasy öz täze logotipi bilen tanyşdyrdy. Bu kompaniýanyň hereket eden 109 ýylynyň içinde logo markasyny bary-ýogy sekizinji gezek täzeleýşidir (soňky gezek 2003-nji ýylda täzelenipdi)...

18479

Lexus-yň BMW M3-e bäsdeşi öňküsindenem kuwwatlandy

Lexus kompaniýasy ýapon bazaryna F Sport Performance-iň täze modifikasiýasy bolan sedan IS 500-i çykarandygyny yglan etdi. Şeýle wersiýa bilen ABŞ-nyň bazary eýýäm tanyşdyrylypdy, ýöne ýerli ulanyjylar üçin Lexus...

5664

Volkswagen-iň ýolbaşçysy Gerbert Diss wezipesinden aýrylar

1-nji sentýabrda Gerbert Diss Volkswagen AG nemes öndürijisiniň dolandyryjylarynyň maslahatynyň başlygy wezipesinden gider diýip, kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar.  Porsche-niň bölümçesinde edil şonuň ýaly...

12345

Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

Toyota kompaniýasy Yaris Cross GR Sportuň täze görnüşini ýapon bazaryna çykardy, bu gezek ol Gazoo Racing sport bölümçesiniň hünärmenler tarapyndan üsti ýetirilen görnüşidir. Zawodyň üýtgeden zatlarynyň arasynda...

19306

Toyota birnäçe zawodynda önümçiligini togtadýar

Toyota kompaniýasy Ýaponiýada önümçiligini togtatmak meýilleri barada mälim etdi: şaý toplumlarynyň ýetmezçiligi we COVID-19-yň ýaňadan örç almalary bilen baglanyşykly alty zawodda dokuz liniýanyň işi togtadylar...

7760

Pagani elektroulaga geçmekden boýun gaçyrdy

Pagani kompaniýasynyň ýolbaşçysy Gorasio Pagani öz şereketiniň superkarlarynyň benzinli V12-leri saklajakdygyny, bu golaýda elektro hereketlendijilere  geçmegi meýilleşdirmeýändigini mälim etdi. Onuň Autocar-a...

17032

Opel Insignia ýylyň ahyryna çenli önümçilikden aýrylar

Üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli Opel kompaniýasy Insignia-lar modelini öndürmegini bes eder. Automobilvoche neşiriniň çeşmeleri bu ýagdaýy «önümçilikden möhletinden öň aýyrmak» diýip atlandyrýarlar. Opel kompaniýasy...

8759

Xiaomi kompaniýasy awgustda ilkinji elektromobilini hödürlär

Xiaomi-niň baş müdiri we esaslandyryjysy Leý Szýun awgust aýynda kompaniýanyň ilkinji elektromobiliniň prototipini görkezer diýip, Arena EV portaly habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär. Kompaniýanyň başlygy taslamanyň...

1843

Renault I ýarymýyllykda awtomobil satuwyny 30% azaltdy

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Fransiýanyň awtomobil konserni Renault SA dowam edýän ýarym geçirijileriň ýetmezçiligi we Russiýanyň bazaryndan gitmegi sebäpli, satuwy ýyllyk hasabynda 29,7%, 1 000 199 birlige...

39548

Yssy howa awtoulaga nähili zyýan ýetirip biler

Yssy howa «demir atymyza» ýaramaz täsirini ýetirip biler. Moskwanyň  Awtoulag-ýol döwlet tehniki uniwersitetiniň (MADI) "Awtomobil ulagynyň ekspluatasiýasy we awtohyzmat" kafedrasynyň dosenti Lew Zimanowyň sözlerine...

34084

Toyota täzelenen Highlander krossowerini tanyşdyrdy

Toyota kompaniýasy Ýewropa bazary üçin niýetlenen döwrebaplaşdyrylan Highlander krossoweri bilen tanyşdyrdy. Ulagyň daş görnüşi asla üýtgedilmändir diýen ýaly. Ýöne, reňkleriň palitrasynda täze reňk - Cypress Green...

7395

Jeep ABŞ-nyň iň watanperwer brendi diýlip atlandyryldy

Brand Keys konsalting kompaniýasynyň ulanyjylar bilen geçiren pikir soraşmalarynyň jemi boýunça Jeep ABŞ-da iň watanperwer brend diýip atlandyryldy. ABŞ-yň 18-65 ýaş aralygyndaky ilatynyň jemi 5804 sanysyndan pikir...

10671

Tesla awtoulaglary çukurlardan özi sowlup geçer

Teslanyň awtoulaglary eýýäm bu ýyl ýolla­rdaky çukurlary "gör­megi" we olardan sow­lup geçmegi öwrenerl­er diýip, Electrek portaly ýazýar. Bu proşiwkanyň täze täzel­enişi çykanda amal bolar, ony ulag eýele­ri bulut...

28634

Täze Hummer edinmek üçin indi 17 ýyllap nobata durmaly bolar

Täze GMC Hummer EV wnedorožnigini edinmek üçin häzirki wagtda 17 ýyl töweregi nobata durmaly: Wall Street Jounal neşiriniň habar bermegine görä, önümçiliginiň häzirki göwrüminde ähli alnan sargytlary ýerine ýetirmek...

8052

Tesla elektromobil önümçiligini azaltdy

Hytaýyň Şanhaý şäherindäki zawodda önümçiligiň togtadylmagy sebäpli şu ýylyň II çärýeginde Tesla kompaniýasynyň elektromobil önümçiligi azaldy. Bu barada TASS habar berýär. Şeýlelikde, aprel aýyndan iýun aýy aralygynda...

4336

Red Bull 2025-nji ýylda RB17 giperkaryny öndürip başlar

Red Bull Racing Group-da V8 gibrid güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylan, 1100 at güýjüni bermäge ukyply ilkinji tapgyrlaýyn awtoulagyny — RB17 giperkaryny öndürmäge taýýarlyk görülýär.  Şeýle ulaglaryň başlangyç...

4424

Volkswagen Porsche sportkarlaryny çykaryp başlar

Volkswagen rekord derejeli isleg sebäpli Porsche sportkarlaryny çykaryp başlar. Porsche-niň Ştutgart-Suffenhauzendäki zawody doly güýjüne işlese-de, sargytlar bilen ýetişip bilenok, şol sebäpli nemes awtoöndürijisi...

8293

Toyota iýul aýynda 50 müň töweregi ulagy az öndürer

Toyota iýulda toplum şaýlarynyň ýetmezçiligi we COVID-19-yň netijeleri bilen baglanyşykly 50 müň sany ulagy kem goýberer. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Indiki aý jemi 800 müň töweregi awtoulag...

20756

Tesla milliardlarça dollar ýitirýär

Tesla Tehasdaky we Berlindäki täze zawodlar sebäpli milliardlarça dollar ýitgi çekýär diýip, kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Mask aýdýar. Pul ýitgisine meýilleşdirilen önümçilik göwrümine çykmaga mümkinçilik bermeýän...

7109

Ferrari-niň guran yşyk şüweleňi Ginnesiň rekordyny gazandy

Ferrari kompaniýasy öz Fiorano trassasynda kompaniýanyň 75-ýyllygy mynasybetli guran yşyk şüweleňiniň ýazgysynyň wideoroligini çap etdi. Çapyşyk ýoluny uzaboýuna trassa boýunça hereket edýän superkary şekillendirýän...

8170

Ýene-de üç ýyldan Ford Focus önümçilikden aýrylar

Forduň Ýewropa şahamçasy 2025-nji ýylda Saarluisedäki zawodynda Focus-lar maşgalasynyň önümçiligini tamamlamagy meýilleşdirýär. Şahamçanyň ýolbaşçysy Stýuart Rouliniň Automotive News neşirine habar berşine görä...