10603

Aýyň teýinde başga planetanyň galyndylary ýüze çykaryldy

Aýyň teýindäki metal magdan ýataklarynyň gaýtadan öwrenilmegi alymlara Aýyň Ýer bilen başga bir planetanyň çaknyşygy netijesinde emele gelendigi baradaky teoriýa täze subutnamalar berdi. 4,5 milliard ýyl ozal Teýa...

9687

Ýaponiýada diş ösdürýän derman synagdan geçiriler

Üstümizdäki ýylyň güýzünde Ýaponiýada gipodontiýany - dişleriň dogabitdi ýoklugyny bejermek üçin döredilen täze dermanyň kliniki synaglary başlar. TASS-yň habar bermegine görä, Kitanonyň Lukmançylyk gözlegleri...

24954

115 ýyl mundan ozal gark bolan “nälet siňen” gämi tapyldy

Gözlegçiler topary 1909-njy ýylda suwuň düýbüne giden “nälet siňen” gämini tapdylar. Bu barada LADBible habar berýär. 1909-njy ýylyň maý aýynda “Adella Şors” gämisi ABŞ-nyň Uaýtfiş burnundan ugrady, ýöne ekipaž...

7234

Alymlar kosmosda täze molekulanyň tapylandygyny habar berdiler

Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT) professor Brett MakGwaýryň ýolbaşçylygyndaky gözlegçileri kosmos giňişliginde täze molekulanyň tapylandygyny habar berdiler. Olaryň işleriniň netijeleri The Astrophysical...