18871

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...

5418

Serdar Berdimuhamedow Hasyl toýy mynasybetli Gutlag iberdi

Ýurdumyzda her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde Hasyl toýy giňden bellenilýär. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerine...

6830

Daşoguzly pagtaçylar hem ýygym möwsümine girişdiler

14-nji sentýabrda Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna girişdiler. Pagta ýygymynyň öňüsyrasynda welaýat häkimliginde guralan iş maslahatynda ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça wezipeler,...

7177

Türkmenistanyň 4 welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

7-nji sentýabrda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna 14-nji sentýabrda başlanar.     Tutuş ýurdumyz boýunça...

4433

Türkmenistanda 7-nji sentýabrda pagta ýygymyna girişiler

Türkmenistanda pagta ýygymyna girişiler. 2-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer A.Ýazmyradow Prezident Serdar Berdimuhamedowdan il içinde hormatlanýan ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna...

5059

Türkmenistanda 2-nji sentýabrda bugdaý ekişi başlanar

26-njy awgustda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda 2-nji sentýabrda bugdaý ekişine girişmäge ak pata berip, asylly däbe görä, hormatly ýaşululardan ekişi...

12632

2023-nji ýylyň bugdaý hasyly hakynda Karar kabul edildi

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine ýerleriň kärendeçileri, peýdalanyjylary we eýeleri bilen şertnamalary baglaşmak esasynda welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde 2023-nji ýylyň hasyly üçin ýurt...

17859

Iş maslahaty: sebitlerdäki işleriň barşyna syn berildi

25-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda...

17988

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

4-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk...

9619

Serdar Berdimuhamedow lebaply daýhanyň galla meýdanyna bardy

Lebap welaýatynda toý saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanyna baryp gördi we bu ýerde galla oragyny başlamaga ak pata berdi...