15726

Kopa Amerika-2024: 1/4 finalyň jübütleri belli boldy

ABŞ-da geçirilýän Amerikanyň Kubogy-2024 ýaryşynyň toparlaýyn tapgyrynyň tamamlanmagy bilen, dörtden bir final oýunlarynyň ähli jübütleri belli boldy. 3-nji iýulda irden (Aşgabat wagty bilen) D toparçada Braziliýanyň...

23325

“Real” meşhur belgisini 17 ýaşly täze oýunça berdi

17-nji iýulda 18 ýaşyny doldurýan braziliýaly hüjümçi Endrik Madridiň “Realynda” dokuzynjy belgini alar. Bu belgide Karim Benzema we Alfredo Di Stefano ýaly meşhur oýunçylar çykyş edipdi. Bu barada “Marca” neşirine...

4906

Braziliýada karnawa­l hepdeligi badalga aldy ​

Braziliýada karnawal hepdesi – bu Latyn Amerikasy ýurdunyň iň meşhur aýratynlyklarynyň birine öwrülen şowhunly baýramçylyk çäresi başlandy. Elbetde, tanslaryň we şowhunyň geçirilýän ýeri Rio-de-Žaneýro bolup, her...

13698

Braziliýada Peläniň güni dörediler

Braziliýanyň Deputatlar palatasy (ýurduň Kongresiniň aşaky palatasy) Peläniň gününi döretmek hakynda kanunyň taslamasyny tassyklady diýip, lenta.ru habar berýär. Baýramçylyk üç gezek futbol boýunça dünýäniň çempiony...

8704

Neýmar 2024-nji ýylda Amerikanyň kubogyna gatnaşmaz

Braziliýanyň milli ýygyndy toparynyň hüjümçisi Neýmar 2024-nji ýylda geçiriljek Amerikanyň kubogynda oýnamaz. Bu barada milli ýygyndynyň lukmany Lasmar habar berdi, onuň teswirini Radio 98 dykgatymyza ýetirýär...

1689

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

21507

Neýmar Urugwaý bilen geçirilen duşuşykda agyr şikes aldy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň we Saud Arabystanynyň «Al-Hilalynyň» hüjümçisi Neýmar milli ýygyndy üçin geçirilen oýunda bogny üzülme şikesini aldy. Bu barada ESPN X sosial ulgamynda (öňki Twitter) habar berdi...

21465

Neýmar Peläniň rekordyny täzeledi

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Neýmar 2026-njy ýyldaky Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda Boliwiýanyň milli ýygyndysy bilen geçirilen duşuşykda dubl bilen tapawutlandy. Bu duşuşykda braziliýalylar...

29373

Alymlar Braziliýada gadymy jandaryň galyndylaryny tapdylar

Braziliýada uzyn öň aýaklary we uzyn ýiti dyrnaklary bolan gadymy süýrenijiniň galyndylary tapyldy. Alymlar ony «Edward – gaýçy eller» atly fantastiki filmiň gahrymany bilen deňeşdirdiler diýip, MIR24 habar berýär...

8429

Aşgabatda Braziliýanyň täze ilçisi işläp başlady

Şu gün, 19-njy iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Braziliýa Federatiw Respublikasynyň ilçisi (oturýan ýeri Astana ş.) Rubem Antonio Korrea Barbozadan ynanç hatlarynyň nusgalaryny...

19618

Santosda Peläniň mawzoleýi açyldy

Duşenbe güni dünýäniň üç gezek çempiony Peläniň jaýlanan gonamçylygynda onuň ýadygärligi açyldy. Bu baradaky habar nekropolyň web sahypasynda ýerleşdirildi diýip, TASS ýazýar. Peläniň mawzoleýine iş günleri sagat 9:00...

16567

Apple Braziliýada iPhone smartfonlaryny ýygnap başlady

Apple kompaniýasy Braziliýada iPhone 14 seriýasynyň smartfonlaryny ýygnap başlady. Gurluş San-Pauludaky Foxconn Brazil fabrikasynda ýygnalýar. Apple önümleriniň, şol sanda iPhone smartfonlarynyň önümçiliginiň köp...