16276

Hytaýda alymlar ýüzmäge ukyply kwadrokopter döretdiler

Hytaýly alymlar diňe bir howada uçmak bilen çäklenmän, eýsem, suwuň aşagyna hem çümüp bilýän täze kwadrokopter ýasadylar. Bu barada ýekşenbe güni Xinhua habarlar gullugy habar berdi. Onuň berýän maglumatyna görä...

27346

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

18466

Alymlar: süýt goşulanda kofe has peýdaly bolýar

Ýewropaly molekulýar biologlar süýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksidantlaryň täsirini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu çişmäniň has işjeň öňüni almaga we immun öýjükleriniň...

31382

Alymlar Ýerdäki suwuň ýaşyny kesgitlediler

Fransiýanyň we Hytaýyň astrofizikleri Ýerdäki suwuň ýaşyny kesgitlediler. Barlaglar onuň Gün ulgamy bilen bir wagtda, ýagny azyndan 4,5 milliard ýyl ozal peýda bolandygyny görkezdi diýip, GeoScienceWorld Elements...

13369

Alymlar dünýädäki has kislotaly ummany aýtdylar

Szimeý uniwersitetiniň Polýar we deňiz gözlegleri institutynyň halkara alymlar topary Demirgazyk buzly ummanyň kislotalanmagynyň beýleki ummanlara garanyňda üç-dört esse çalt bolup geçýändigini kesgitlediler. Alymlaryň...

35314

Alymlar Ýer ýüzündäki ähli garynjalary sanadylar

Ýer ýüzünde, takmynan, 20 kwadrillion garynja ýaşaýar. “Washington Post” gazetiniň habar bermegine görä, şeýle netijä Gonkong uniwersitetiniň gözlegçiler topary geldi. Muny MIR24 ýetirýär. Neşiriň bellemegine görä...

24149

Ýaponlar awtoulagda çaýkamaýan kürsini oýlap tapdylar

Ýaponiýanyň NHK Spring kompaniýasy awtoulag kürsüleriniň täze nesliniň döredilendigini habar berdi diýip, Nikkei agentligi habar berýär. Olaryň esasy aýratynlygy ýolagçylary çaýkanmadan halas edýär. Basym awtopilot...

14902

Hytaýyň alymlary Aýdan täze mineral tapdylar

Hytaýyň alymlary «Çane-5» kosmiki enjamynda Ýere getirilen Aý topragynyň nusgasyndan öň ylma mälim bolmadyk mineraly tapdylar. Bu barada Hytaýyň milli kosmiki müdirligine we Hytaýyň döwlet atom energetikasy müdirligine...

28539

Alymlar ilkinji gezek yssy howa akymyna at goýdular

Ispan alymlary 24-27-nji iýul aralygynda Sewilýada temperaturanyň Selsiýa boýunça  44,4 derejä  göterilmegine sebäp bolan yssy howa akymyna at dakdylar. Ol «Zoi» diýlip atlandyryldy diýip, Science Alert habar berýär...

20613

Alymlar 58% çalt uklamaga kömek edýän düşekçe döretdiler

ABŞ-nyň Ostin şäherindäki Tehas uniwersitetiniň bioinženerleri gyzyp we sowap bilýän özboluşly düşekçe we ýassyk döretdiler. Bu çalt uklamaga we ukynyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Bu iş “Journal of Sleep...

8453

Ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijileri sylaglanyldy

12-nji iýunda Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýylda Ylymlar güni mynasybetli geçirilýän...

11927

YLYM – ÖMRÜŇ MANYSY

Biziň halkymyz ruhy, medeni, ykdysady ösüşlerimize, milli buýsanjymyza çeşme bolup hyzmat edýän her bir ugry aýratyn baýram hökmünde belläp geçýär. Şeýle gymmatlyklaryň biri hem ylymdyr. Türkmenistan döwletimizde...

30918

ABŞ-da adamlara çip oturdyp başladylar

Adamlary çiplemek işinde iň haý-haýly taslama Neuralink hasaplanýar, onuň gözbaşynda Ilon Mask durýar. Emma adamlary çiplemekde başlangyç ädim Neuralinke degişli däldir — muny Synchron amala aşyrdy. Çeşmäniň ýazmagyna...

7819

10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

"Russiýa - mümkinçilikleriň ýurdy" platformasynyň metbugat gullugynda "Russiýanyň Liderleri" bäsleşiginiň ýeňijileriniň biriniň 7-10 ýylyň dowamynda zyýansyz biomassa öwrülip dargajak biologiki plastigi öndürmegiň...

9997

Eýranda koronawirusy 20 sekuntda anyklaýan abzal döredildi

Eýranyň innowasion kompaniýalarynyň biriniň alymlary adamyň analizinden koronawirusy 20 sekuntda ýüze çykarmaga ukyply anyklaýjy abzaly işläp taýýarladylar diýip, IRNA agentligi habar berýär. "Nanokit" innowasion...

20764

Adamyň ganynda ilkinji gezek mikroplastika tapyldy

Amsterdamyň Erkin uniwersitetiniň alymlary ilkinji gezek adam ganynyň mikroplastika bilen hapalanmasyny ýüze çykardylar. Bu açyş bölejikleriň tutuş beden boýunça hereket edip, organlarda ornaşyp biljekdigini görkezýär...