12024

Lukman saglyk üçin zyýanly E-goşundylary sanap geçdi

Adamlar e-goşundylaryň saglyk üçin zyýanly diýip pikir etmäge öwrenişipdirler. Bu belli bir derejede dogry hem bolsa, olaryň hemmesi beden üçin howply däl. Bu barada msn.com habar berýär. "SberZdorowye" hyzmatynyň...

9238

Popkornyň beden üçin peýdaly taraplary öwrenildi

Skranton uniwersitetiniň hünärmenleri popkornyň bedene ýetirýän täsirini anyklamak maksady bilen, ýörite barlag geçirdiler. Netijede, bu önüm beden üçin peýdaly diýlip hasap edildi. Muny ferra.ru habar berdi. Hünärmenler...

35518

Rak keselli adamy onuň sesinden tanap bolýar

Lukman Žan-Pýer Ginnon «Express» neşirine adamda rak keseliniň bardygyny nädip onuň sesiniň kömegi bilen anyklap bolýandygyny aýtdy. Bu barada ferra.ru habar berdi. Neşir edilen maglumatlara görä, adamyň sesiniň...

8097

ÝUNISEF Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine Ýiti ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegini goldamak maksady bilen lukmançylyk...

2940

Germaniýada sanly sanjymlaşdyrma sertifikaty girizildi

Germaniýada 10-njy iýundan sanly sanjymlaşdyrma sertifikaty hereket edip başlady. Bu barada žurnalistlere Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň wekili habar berdi diýip, TASS ýetirýär...

3543

Ýaponiýa şu tomus sanjym pasportlaryny berip başlar

Ýaponiýanyň häkimiýetleri şu tomus koronawirusa garşy sanjym pasportlaryny berip başlamagy meýilleşdirýärler. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi diýip, Trend belleýär. Birinji tapgyrda şeýle pasportlaryň, köplenç...

18205

Bedene günde näçe mukdarda duz gerek?

Köp mukdardaky duz ýürek-damar ulgamyna zyýan ýetirýär, ýöne aşa ýuwan naharlar hem bedene kän bir peýda bermeýär. Bu barada lukman-dietolog, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Irina Berežnaýa Sputnik radiosyna...

6080

«Sputnik V» her aýda 20 million dozada öndüriler

Russiýada koronawirusa garşy «Sputnik V» sanjymyny öndürýän iri derman kompaniýasy bolan «Generium» şu ýylyň iýulyndan her aýda 20 million doza çenli sanjym öndürip başlar. Bu barada kompaniýanyň Baş direktory...

3275

Ýewropada ýetginjeklere-de sanjym edilip başlady

«Ýewropa ýetginjeklere sanjym etmäge girişýär. Maý aýynyň ahyrynda Derman serişdeleriniň Ýewropa agentligi tarapyndan 12 ýaşdan başlap Pfizer/BioNTech sanjymyny ulanmaga rugsat berildi. 1-nji iýundan bolsa Italiýada...

5914

Gündelik gezelenç adamyň ömrüni uzaldyp biler

Milli rak institutynyň hem-de Garrylyk institutynyň amerikan barlagçylary her günki ädimleriň möçberini kadalaşdyrmak arkaly adamyň saglygyny ep-esli gowulaşdyryp, ömrüni uzaldyp bolýar diýen netijä geldiler. Bu...

7602

BSGG COVID-19-a garşy ýene bir hytaý sanjymyny tassyklady

Hytaýyň koronawirusa garşy Sinovac-CoronaVac sanjymy Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda ulanylmak üçin tassyklandy. Bu barada BSGG-niň metbugat gullugyna salgylanyp, Sputnik...

10229

COVID-19-y ýeňmek üçin sanjymlary gyssagly paýlaşmak zerur

«Häzir saglygy goraýyş çökgünliginiň düýpgöter soňuna çykman, biz hiç hili giň gerimli dikeldiş işlerini geçirip bilmeris. Şunuň we beýleki meseleleriň çözgüdi diňe sanjymlara elýeterlilikdir» — diýip, dünýäniň...

11912

Akwariumdaky balyklaryň saglyga peýdasy

Suwasty dünýäni synlamaklyk adamlaryň saglygyna we maşgaladaky özara gatnaşyklara oňaýly täsir edýär. Bu barada «Izwestiýa» gazetine salgylanyp, «Mir24»  habar berýär. Psihologiýa ylymlarynyň kandidaty, dosent...

7416

BSGG Afrika üçin 20 million doza sanjym soraýar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Afrika ýurtlaryndan ilkinji sanjymy alanlara ikinji dozany bermek maksady bilen 20 million doza COVID-19 sanjymyny soraýar. Afrikada COVID-19-yň ýokuşma derejesi üç hepde bäri azalandan...

6253

Tokioda COVID-19-a garşy iň uly sanjym merkezi açyldy

Ýaponiýa başlamagyna dokuz hepdeden az wagt galan Olimpiadanyň öňüsyrasynda koronawirusa garşy sanjym işini çaltlaşdyrmaga synanyşýar. Şu maksat bilen Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde günde 10 müňe golaý adama...

6419

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirusa garşy sanjym aldy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus koronawirusa garşy sanjym aldy. Bu barada ol çarşenbe güni agşam özüniň Twitterinde habar berdi we ýurtda sanjym bar bolsa, hemmeleri...

21577

Narpyzly çaýyň saglyga zyýanly taraplary aýdyldy

​Iýmitlenmek boýunça hünärmen Selin Beýçman bedene zyýan berip biljek çaýlar barada aýtdy. Olaryň biri-de, narpyzly çaý bolup çykdy diýip, ferra.ru habar berýär. ​Hünärmeniň aýtmagyna görä, narpyzly çaýy ýygy-ýygydan...

15081

Injiriň düzüminde antibakterial maddalar ýüze çykaryldy

Rus alymlary injiriň himiki düzümini seljerdiler. Netijede onda antibakterial häsiýetlere eýe bolan we antibiotikleriň ornuny tutup bilýän fisiniň bardygyny ýüze çykardylar. Bu barada potokmedia.ru habar berdi...

17484

Çalt horlanmagyň howply taraplary mälim edildi

Terapewt lukman Tina Petrowskaýa çalt horlanmagyň aşa howply hasaplanmagynyň sebäplerini aýtdy. Hünärmeniň aýtmagyna görä, ol bedende düýpli keselleriň bardygyny aňladyp biler. Bu barada msn.com habar berdi. Şeýlelik...

17147

BMG: Covid-19 pandemiýasy infodemiýa bilen utgaşdy

Birleşen Milletler Guramasy dezinformasiýa (ýalňyş maglumatyň ýaýradylmagy) we duşmançylykly sözlere garşy göreşi güýçlendirmäge çagyrýar. Ol koronawirus pandemiýasy döwründe has hem ýitileşdi. BMG-niň Baş sekretary...