Wise-premýer Toýlyýew Pekinde hytaýly lukmanlar bilen gepleşikleri geçirdi

  • 05.02.2022 07:40
  • 8669
Wise-premýer Toýlyýew Pekinde hytaýly lukmanlar bilen gepleşikleri geçirdi

Pekinde iş saparynda bolýan Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzasy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 4-nji fewralda Hytaýyň saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri bilen bolan duşuşygyň çäklerinde saglygy goramak babatda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Dünýäni gurşap alan howply koronawirus ýokanjyna garşy umumy göreş ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Taraplar COVID-19 pandemiýasyna garşy hereket etmekde toplanan oňyn tejribäni paýlaşyp, mundan beýläk-de lukmançylyk ulgamynda ýakyndan hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýändiklerini tassykladylar.

Türkmen wekiliýetiniň agzalary tehnologik taýdan ýokary derejede enjamlaşdyrylan «Tiz kömek» awtoulaglary bilen aýratyn gyzyklanyp tanyşdylar, ähli zerur şertler göz öňünde tutulan şol awtoulaglarda tizleşdirilen ýagdaýda PZR-testleri geçirmek hem göz öňünde tutulypdyr.


30.11.2022 15:29
3819

Gresiýa lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär

Gresiýa ýurda lukmançylyk proseduralaryndan geçmek üçin uçýan adamlar üçin ýörite lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada Daşary işler ministri Miltiadis Warwisiotis habar berdi diýip, kapital...

24.11.2022 14:11
38620

Beýniniň işini peseldýän önümler atlandyryldy

Duzlanan hyýardyr pomidory, kakadylan we şöhlat önümlerini iýmit hökmünde ulanmak beýniniň işine ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu barada russiýaly lukman-endokrinolog Ýelena Ýewdokimowanyň berýän gürrüňlerini tengrinews...

17.11.2022 20:31
15699

1,35 milliard ýaş adam nauşnikde gaty sesli aýdym sebäpli eşidiş ukybyny ýitirip biler

Nauşnikde aýdymy gaty sesli diňlemek ýa-da konsertlere ýygy-ýygydan barmak eşidiş ukybynyň ýitmegine sebäp bolup biler. Muny ABŞ-dan, Şwesiýadan we Şweýsariýadan halkara alymlar topary anyklady. Gözleg BMJ Global...

14.11.2022 20:32
14943

Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çäreleri boýunça Strategiýa tassyklanyldy

Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çärelerini ýokarlandyrmak boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Strategiýa we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli...