4857

Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary tamamlandy

Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan tamamlandy. Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlygy Tomas Bah yglan etdi. Oýunlaryň ýapylyş dabarasy Pekindäki Milli stadionda geçirildi. Olimpiadanyň barşynda...

9685

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlarynyň medal sanawy

15-nji fewralda Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlarynda baýraklaryň 9 toplumy oýnaldy. Medal sanawynda Norwegiýanyň milli ýygyndysy öňdeligi eýeleýär. Norwegiýanyň milli ýygyndysynda 12 altyn, 7 kümüş we 7 bürünç...

18580

Pekin Olimpiadasy: biläýmeli maglumatlar

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyny geçirmek üçin “Guş höwürtgesi” ady bilen tanalýan Pekiniň Milli stadiony saýlanyp alyndy. Hytaýyň paýtagty soňky ýyllarda...

8254

Pekindäki Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy

Pekindäki Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda türgenleriň däp bolan dabaraly ýörişi geçiriler. Türgenler öz ýurtlarynyň baýdagy bilen Milli stadiondan ýöräp geçerler.  Dabarany edil 14 ýyl mundan öňki ýaly...

3804

Raşid Meredow Pekinde hytaý kärdeşi bilen duşuşdy

4-nji fewralda Pekinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy...

4140

Pekindäki Olimpiýa oýunlarynda ilkinji ýaryşlar başlady

Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyndan iki gün öň ýaryş programmasy başlandy. 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiadasynyň ýaryşlary Pekiniň Milli stadionynda alawyň ýakylmazyndan we Oýunlaryň açyk...

4849

Hytaýda Olimpiýa obalary resmi taýdan açyldy

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň obalary penşenbe güni resmi taýdan açyldylar we dünýäniň ähli künjeginden myhmanlaryň köpüsini: türgenleri, wekiliýet agzalaryny we žurnalistleri kabul edýärler...