Ysraýyl ilkinjileriň biri bolup COVID-19-y bejerýän derman gerdejiklerini aldy

  • 31.12.2021 19:36
  • 14287
Ysraýyl ilkinjileriň biri bolup COVID-19-y bejerýän derman gerdejiklerini aldy

Kowidi berjermek üçin niýetlenen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Pfizer kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanylan Paxlovid derman serişdesiniň ilkinji tapgyry penşenbe güni Ysraýyla getirildi. Bu barada Ysraýylyň premýer-ministriniň kanselýariýasy habar berdi.

«Koronawirusa garşy Pfizeriň derman serişdesiniň ilkinji tapgyry 2021-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Ben-Gurion halkara howa menziline gelip gondy» — diýlip beýanatda aýdylýar. «Ysraýyla getirilen Pfizeriň bu dermany pandemiýa garşy göreşde ýaraglaryň üstüni ýetiren möhüm serişde bolar» - diýlip habarda bellenilýär.

26-njy dekabrda Ysraýylyň Saglygy goraýyş ministrligi kowidi bejermek üçin Paxlovid serişdesiniň gaýragoýulmasyz ulanylmagyna rugsat berdi. Paxlovid derman serişdesi koronawirus ýokanjynyň agyr görnüşe geçmek mümkinçiligi ýokary bolan položitel testli näsaglara ulanmak üçin bellenilendir.
22-nji dekabrda ABŞ-nyň iýmit we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik boýunça müdirligi Paxlovid-i keselçiligiň ýeňil hem-de orta derejesinde gaýragoýulmasyz ulanmaklyga rugsatnama berdi.


05.07.2024 18:46
8073

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...

29.06.2024 14:53
18065

ABŞ-da näsaga narkoz bermezden böwrek oturdyldy. Ol ertesi güni hassahanadan çykdy

Çikagodaky Northwestern Medicine hassahanasynda umumy narkoz ulanylmazdan böwrek göçürmesi üstünlikli amala aşyryldy. Bu barada klinikanyň web sahypasynda habar berildi. Iki sagatdan hem az dowam eden operasiýanyň...

07.06.2024 13:13
2847

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

22.05.2024 08:39
6922

ABŞ-da AIW-iň sanjymy ilkinji gezek adamlarda synag edildi

Dýuk uniwersitetinde (ABŞ) AIW sanjymynyň prototipi işlenip düzüldi we adamlarda geçirilen deslapky synaglarda geljegi uly netijeleri görkezdi. Cell žurnalynda neşir edilen makalada beýan edilen bu derman eýýäm...