Gyş paslynda bedene haýsy witaminler has zerur?

  • 31.12.2021 18:46
  • 13706
Gyş paslynda bedene haýsy witaminler has zerur?

Iýmitleniş boýunça hünärmen Holli Zokkolan gyşda - gün şöhlesiniň we ýylylygyň az döwründe adama haýsy witaminleriň has gerekdigi hakynda gürrüň berdi.

Hünärmeniň pikiriçe, ýagtylyk az döwründe adama gün şöhlesinde tebigy ýagdaýda emele gelýän D witamini gerek. Bedende bu witaminiň ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin ýagly balyklary, peýnir, ýumurtganyň sarysyny we et iýmeli. Bu iýmitleriň ählisiniň hem düzüminde D witamini bardyr. Olary iýmit goşundysy hökmünde kabul etmek has dogrudyr. Bu witamin immuniteti hemişe güýçli saklamak üçin möhümdir.
Gyşda bedeni C witamini we sink bilen üpjün etmek hem möhümdir we olary, esasan, iýmite goşundy hökmünde kabul etmek maslahat berilýär. Sowuklama garşy göreşmekden we immuniteti güýçlendirmekden başga-da, C witamini dokumalary bejermek üçin möhümdir.


12.07.2024 11:50
11239

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6868

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7901

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...

04.07.2024 15:23
17087

600-e golaý hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetini tamamlady

600-e golaý ýaş hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde okuwyny tamamlady. Bu barada THP habar berýär. Uçurymlaryň bir bölegi lukmançylyk uniwersitetiniň kliniki kafedralarynda...